Sölvesborgs kommun

Inget prövningstillstånd för Vitahallslätten

Utdrag ur illustrationen i detaljplanen för Vitahallslätten. Foto: Sölvesborgs kommun.

Utdrag ur illustrationen i detaljplanen för Vitahallslätten. Foto: Sölvesborgs kommun.

Planerna för ett nytt bostadsområde på Vitahall har diskuterats under cirka 12 år, under olika politiska styren, och engagerat hundratals medborgare i Sölvesborgs kommun. Under förra veckan kom beslut om att det senaste överklagandet inte kommer tas upp i mark- och miljööverdomstolen, vilket innebär att detaljplanen nu fått laga kraft.

Invändningarna mot det nya bostadsområdet har nästan uteslutande handlat om att man vill bevara bokskogen i området.

Bedömningen då man började diskutera den här frågan, var att det behövs ett nytt centralt bostadsområde eftersom efterfrågan är så pass stor, och att man behöver kompromissa och väga de olika intressena mot varandra.

75 nya villor eller radhus, gatuutbyggnad preliminärt i år

Den nu gällande detaljplanen innebär att det kan byggas cirka 75 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande och eventuellt även en skola eller förskola i området Vitahallslätten, i närheten av bland annat Kanehalls förskola strax norr om centrala Sölvesborg.

Det finns redan budgetmedel avsatta för att påbörja utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar under det här året, och en plan för den fortsatta utbyggnaden fram till 2025.

Viss del av bokskogen bevaras och får särskilt skydd

En del av den bokskog som finns i närheten och som inte behöver tas ned för att ge plats åt de nya bostäderna, får ett särskilt skydd, vilket inte funnits tidigare. Det förstärkta skyddet gör att de delarna inte kommer gå att exploatera. Den kringliggande skogen blir även allmän plats, det vill säga den kommer fortsätta vara tillgänglig för alla. Bokskogen kommer fortsatt att hänga ihop med skogen på Ryssberget, och Kungsvägen, ”Via Regia”, som varit en välanvänd väg ända sedan förhistorisk tid, kommer till stor del att bevaras. I de första planförslagen som presenterades togs inte lika stor hänsyn till detta, men det har justerats under processens gång genom att bland annat minska antalet tomter och storleken på tomterna, och i linje med de synpunkter som kommit in från medborgare, politiska partier, föreningar med flera.

Domstolarna anser därför att planen tar hänsyn till natur-, kultur- och rekreationsvärden i området.

Beslut i domstol och kommunfullmäktige

Det som har hänt sedan sist, är att mark- och miljööverdomstolen, som var den senaste instansen som bostadsområdet på Vitahallslätten överklagades till, i förra veckan beslutade att inte ge prövningstillstånd för ärendet. Det innebär att det beslut som de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige fattade förra året, nu fått laga kraft. Beslutet innebär att det planförslag som möjliggör bostadsområdet blir den nu gällande detaljplanen för området.

Bakom beslutet i Sölvesborgs kommunfullmäktige stod Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet och Sölvesborg- och listerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Vissa av dessa partier har inte haft samma uppfattning under de 12 år som frågan diskuterats. Till exempel har området länge varit utpekat som lämpligt för bostäder i den nu gällande översiktsplanen, som är mer översiktlig än en detaljplan och har varit uppe för beslut även under ett annat politiskt styre än det nuvarande.

Har du frågor som rör politiska ställningstaganden, så hittar du kontaktuppgifter till våra förtroendevalda politiker i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige på länken längre ner på den här sidan.

Har du frågor som rör detaljplanens utformning kan du kontakta stadsarkitektavdelningen, se länk till kontaktuppgifter nedan.

Det går inte att ställa sig i kö för en villatomt än

Det går dock inte att ställa sig i tomtkö för en villatomt på Vitahallslätten förrän det fattats beslut om att upprätta tomtkö, vilket inte har skett än. Vi vet heller inte än när det beslutet planeras fattas.

Senast uppdaterad:

Skriv ut