Sölvesborgs kommun

Ny vision för Sölvesborgs kommun

Ett barn som springer på en grusväg omgiven av träd.

Kommunens nya vision gäller från och med 2022 och är "Sölvesborg - tillsammans i möjligheternas kommun".

En ny vision är beslutad för Sölvesborgs kommun. “Sölvesborg - tillsammans i möjligheternas kommun” är en vision som förmedlar budskapet att Sölvesborg är en kommun där vi tillsammans skapar möjligheter. 

Sölvesborgs kommuns vision omfattar alla delar/platser av kommunen och dess invånare och visa vart vi vill eller hur vi vill upplevas. En gemensam vision för Sölvesborgs kommun hjälper oss alla att sikta mot samma mål.

Kommunfullmäktige beslöt i slutet av 2019 att en ny vision för kommunen skulle tas fram tillsammans med nya övergripande mål. Ett internt arbete påbörjades som i början av januari 2021 resulterade i beslut om strategiska områden och fullmäktigemål. Arbetet med ny vision fortsatte.

Sölvesborg - tillsammans i möjligheternas kommun

Den nu beslutade visionen ” Sölvesborg – tillsammans i möjligheternas kommun” har arbetats fram genom en serie av workshops inom kommunen. Tidigare i höstas genomfördes även en undersökning där medborgare fick möjligheten att genom tre ord beskriva framtidens Sölvesborg genom frågeställningen “Hur vill du beskriva Sölvesborg om 10 år?”.

Resultatet av undersökningen visar att invånarna i Sölvesborgs kommun vill att framtidens Sölvesborg ska vara en välmående, gemytlig kommun med framtidstro och goda etableringsmöjligheter. Närheten till havet och naturen är viktig och kommunen är en trygg plats att bo, verka och vistas i.

Något som är tydligt i resultatet av medborgarundersökningen är att Sölvesborgs kommuns värdegrund, värme, närhet och engagemang är viktig för invånarna.

Sammanfattningsvis ser vi utifrån den analys vi gjort av det interna arbetet och medborgarundersökningen att Sölvesborg om 10 år är en kommun där vi tillsammans skapar möjligheter. För att nå dit använder vi de sedan tidigare beslutade strategiska områdena. Om de strategiska områdenas målsättningar uppfylls kommer Sölvesborg vara en kommun där man tillsammans arbetar för att möjligheter tas tillvara och ges.

Det känns bra att nu få visionen på plats som den sista byggstenen i modellen med kommunens nya mål och strategiska områden, säger Lars Ericsson, kommunchef.

Visionen ska vara en röd tråd i kommunens arbete

Visionen pekar ut den riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i. Till vår hjälp har vi de strategiska områdena som berättar vad som är viktigt att fokusera på under de närmsta åren. För Sölvesborgs kommun del är det attraktiva och hållbara livsmiljöer, tillväxt och utveckling i framkant, trygghet genom hela livet och hög service och gott värdskap.

För att konkretisera utvecklingsarbetet har fullmäktige beslutat om nio fullmäktigemål som hela kommunens organisation ska arbeta med:

Fullmäktigemål:

  • Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet
  • Attraktiva utbildningar för livslångt lärande
  • Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen
  • God tillgänglighet fysiskt och digitalt
  • Tydlig ekonomistyrning och god kontroll
  • Ett brett fritid- och kulturutbud för alla
  • Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat
  • God omsorg med hög kvalitet för olika behov
  • En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål

Varje nämnd skapar sedan egna nämndmål som används som verktyg för att nå fullmäktigemålen.

Ny vision från och med 2022

Den nya visionen ersätter från och med 1 januari 2022 den nuvarande visionen: Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare.

Visionen, med mål och strategiska områden, talar tydligt om vad du som invånare ska förvänta dig av Sölvesborgs kommun säger Kith Mårtensson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Senast uppdaterad:

Skriv ut