Sölvesborgs kommun

Ny enhet ska arbeta kommunövergripande med trygghet, säkerhet och för en bättre folkhälsa

Två personer som sitter i en soffa framför ett fönster varav den ena är Maria Torstensson, folkhälsostrateg och drogförebyggande samordnare och den andra Henrik Johnsson som efter årsskiftet blir kommunens nya säkerhetschef.

Maria Torstensson, folkhälsostrateg och drogförebyggande samordnare, och Henrik Johnsson som efter årsskiftet blir kommunens nya säkerhetschef.

Måndag 22 november tog kommunfullmäktige beslut om en ny organisation för Sölvesborgs kommun för det förebyggande arbetet inom trygghet, säkerhet och folkhälsa. Den nya organisationen innebär att kommunen samlar kompetenser inom drog- och brottsförebyggande arbete, trygghet- och säkerhetsarbete och folkhälsa i en ny enhet under ledning av Henrik Johnsson som säkerhetschef, enheten kommer även inrymma sex trygghetsvärdar.

Bakgrunden till den nya organisationen är ett uppdrag från politiken att utifrån områdena förebyggande, trygghet, säkerhet och kris utreda hur kommunen kan arbeta mer systematiskt, strategiskt och kommunövergripande för att öka och förbättra samordning och samverkan inom kommunen men även med myndigheter och organisationer som till exempel Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Regionen.

Utredningen visar att det finns behov av en sammanhållen enhet som inom de aktuella områdena ska arbeta kommunövergripande och på alla nivåer i organisationen. Att samla dessa kompetenser i en och samma enhet ger goda förutsättningar för kommunen att tillsammans med andra aktörer arbeta för ett tryggare Sölvesborg.

Den nya organisationen ger oss bättre möjlighet att ta ett samlat grepp om det strategiska arbetet så att våra beslutsfattare kan fatta väl underbyggda beslut för det fortsatta arbetet säger kommunchef Lars Ericsson. Vi ser även att den nya organisationen optimerar våra möjligheter att samordna och samverka både inom och utanför kommunens organisation.

Vi ser att samhället förändras och därför behöver vi som kommun se över hur vi arbetar för att på bästa sätt möta de utmaningar vi har framför oss säger säkerhetssamordnare Henrik Johnsson. Den nya organisationen innebär ett nytt arbetssätt där vi arbetar mer övergripande och samlat och på alla nivåer i kommunen. Inom kommunen kommer vi ha ett nära samarbete med skola, elevhälsan, individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg.

En viktig del i arbetet kommer vara insamlande av information från andra avdelningar inom kommunen men även från externa parter. Sammanställningen ger den helhetsbild som behövs för att rätt beslut ska kunna fattas och att det taktiska och operativa arbetet följer en röd linje.

Vi ska säkerställa att rätt beslut tas och att de insatser och åtgärder som sätts in är rätt utifrån den lägesbild vi har säger Henrik. Detta är en cirkulär process där behoven styr besluten.

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Den nya organisationen gäller från och med 1 januari och kommer bestå av en folkhälsostrateg (befintlig tjänst i kommunen som även arbetar som drogförebyggande samordnare), en brottsförebyggande samordnare och sex trygghetsvärdar. Den befintliga tjänsten som säkerhetssamordnare omvandlas till en tjänst som säkerhetschef vilken i sin tur blir den som leder den nya organisationen som kommer gå under benämningen Område trygghet, säkerhet och folkhälsa.

När vi samlar dessa kompetenser i en och samma enhet får vi goda förutsättningar att arbeta brotts- och drogförebyggande med en ambitionsnivå som inte bara linjerar med de ramverk vi har att förhålla oss till utan även överstiger dem säger Lars Ericsson, kommunchef.

Att jobba på ett seriöst och strategiskt sätt med brottsförebyggandet har varit en tydlig linje från Samstyret från dag ett säger Louise Erixon, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, och nu är vi äntligen i mål med att kunna införa en organisation som utgör verktygslådan som är anpassad efter Sölvesborgs behov. Det här handlar om att börja i rätt ände för förhoppningsvis positiva resultat, både på kort och lång sikt.

Hon avslutar:

Trygghetsfrågorna är viktiga för sölvesborgarna och är en viktig utgångspunkt när folk väljer var de bosätter sig i Sverige idag. Genom detta beslut går vi i framkant för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för vår kommun.

Trygghetsvärdar

En viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet handlar om att öka närvaron och arbeta relationsskapande. Därför kommer Sölvesborgs kommun anställa sex trygghetsvärdar.

Trygghetsvärdarna ska genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verka för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. De kommer arbeta företrädesvis kvällar och nätter och vistas på olika platser i kommunen.

Trygghetsvärdarna har inga befogenheter att gripa, omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla lämplig resurs i form av polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Genom sitt arbete bidrar trygghetsvärdarna till den lägesbild som sedan ligger till grund för deras insatser.

Rekryteringen av de sex trygghetsvärdarna påbörjas vid årsskiftet och ambitionen är att ha samtliga nya medarbetare på plats till våren.

I linje med det nationella arbetet

Även på nationell nivå ges ökad uppmärksamhet åt det lokala säkerhets- och brottsförebyggande arbetet, bland annat har regeringen tillsatt en utredning som föreslagit en ny lag som ger kommunerna ett definierat minimiuppdrag på det brottsförebyggande området. Utredningen visar bland annat att kommunerna har en viktig roll i det förebyggande arbetet och att det arbetet behöver prioriteras ytterligare. Sölvesborgs kommuns utredning och beslutade säkerhetsorganisation går i linje med ett eventuellt utökat uppdrag från staten på detta område.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut