Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommuns förebyggande ANDTS-arbete

I Sölvesborgs kommun är den övergripande målsättningen att ingen ungdom ska hamna i missbruk av olika droger, tobak eller alkohol. För att nå målet arbetar vi aktivt och förebyggande inom många av kommunens verksamheter.

I Sölvesborgs kommun utgår vårt arbete med alkohol, narkotika, doping och tobak, ANDT, utifrån den nationella ANDT-strategin 2016-2020. Kopplat till denna strategi finns det en regional strategi, framtagen av Blekingesamverkan mot droger, där medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, regionen, tullen och länets fem kommuner.

Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor och levnadsvanor. Det drogförebyggande arbetet handlar om att ge stöd för en god hälsa och förmedla kunskap om olika drogers skadlighet så att barn och ungdomar kan fortsätta vara friska.

För att jobba långsiktigt med att nå målen har kommunen med sina verksamheter skola, utbildning, individ- och familjeomsorg, IFO, och samordning av det förebyggande arbetet valt att jobba med flera olika metoder och kampanjer för att driva det förebyggande arbetet framåt.

Alkohol- och drogförebyggande arbete som en del av kommunens folkhälsoarbete

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är en viktig del av kommunens arbete kring folkhälsa.

I kommunen finns det en person som arbetar både som folkhälsostrateg och ANDT-samordnare. Arbetet går ut på att utveckla och samordna arbetet i kommunen, sprida aktuell kunskap utifrån forskning inom området till verksamheter och invånare samt att genomföra kompetenshöjande insatser för olika målgrupper.

En ny nationell ANDTS-strategi kommer snart att beslutas av regeringen och gälla för 2022- 2026. Den kommer även inkludera perspektivet spel och risk- och missbruk kopplat till det. Samtidigt arbetas just nu en ny regional strategi fram som ska gälla 2022- 2026 av Blekingesamverkan mot droger. Den utgår från Blekinges lägesbild kring vilka prioriteringar som behövs i länet, fokus är på barn, unga, unga vuxna och narkotika.

Det är viktigt att skapa drogfria ungdomsmiljöer. Det drogförebyggande arbetet sker i flera olika arenor där ungdomar vistas: i skolan, inom fritidsverksamhet och socialtjänst.

Vi anordnar vid flera tillfällen kampanjer som syftar till att öka medvetenheten kring tonåringar och alkohol. Vid stora evenemang som stadsfestivalen Killebom anordnas tävlingar som “Blås Grönt” för att främja nykterhet under arrangemanget.

Just nu pågår ett pilotprojekt, Digikvällar, som ett led i kommunens trygghetsskapande och förebyggande arbete. Syftet är att vuxna med ungdomar i sin närhet ska få inspiration, tips och verktyg i områden som berör unga, men även kontakt till vem de kan vända sig till framöver vid oro. Kvällen bjuder på inspirerande föreläsare som är specialister inom sina områden och en lokal panel som deltagarna kan chatta med. Första kvällen hade fokusområde alkohol och droger. Ämnen för kvällarna har valts ut baserat på underlag från Lupp-enkäten som alla ungdomar mellan 13- 19 år i kommunen genomförde 2020, men även underlag från den kommunala lägesbilden i samverkan med Polis och kommunens länsgemensamma arbete i Blekingesamverkan mot droger.

Alkohol- och drogförebyggande arbete i grundskolan

Skolan ska vara en miljö som är trygg, säker och drogfri.

Varje dag pågår det ett arbete i att stärka våra barn och elever genom skolans grunduppdrag, att utbilda genom undervisning. Uppdraget regleras i läroplan för respektive verksamhet. I undervisningen ska elevens utvecklings stimulera och utmanas samtidigt som eleven ska känna sig trygg och inkluderad i mötet med skolan.

Skolan arbetar för att förebygga, upptäcka och agera för en drogfri skola. Medarbetare har kompetens inom ANDT-området, tydliga rutiner för vilka varningstecken man ska vara uppmärksam på och kunna agera utifrån oro, misstanke eller vetskap om det förekommer i skolmiljön. Skolan erbjuder möjligheten till drogtest då det bedöms framgångsrikt. Frivilliga drogtester är en del i att stå bakom en drogfri skoldag.

Personalen inom skola och förskola arbetar dagligen med att möta varje barn och elev utifrån de behov de har. Ibland blir problematiken större än att skolan kan hantera det själv, då samarbetar man med region eller socialtjänst för att komma vidare.

Alkohol- och drogförebyggande arbete inom individ- och familjeomsorgen, IFO

Hos individ- och familjeomsorgen, IFO, kan man vända sig för stöd i både förebyggande syfte och vid ett missbruk eller beroende hos dig själv eller en anhörig.

Det senaste året har man satsat på att stärka organisation med fler medarbetare och ta fram rutiner i det förebyggande arbetet för unga mellan 15- 25 år. Genom en uppsökande verksamhet med information och dialog kan hjälp erbjudas innan det gått för långt. Nyckelorden i uppdraget är samverkan, uppsökande, motiverande och behandlande.

Samverkan

Vikten av samarbete och samverkan är avgörande för att nå ett lyckat resultat. Samverkan ska ske både internt inom IFO och externt med bland annat polis, skola, psykiatri och arbetsförmedlingen.

Uppsökande

Arbetet är förlagt på dagtid, kvällar och helger i samverkan mellan fältsekreterare, polis, fritidsgårdar m.m. med målsättning att identifiera ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och missbruk. Målet är att skapa kontakt och erbjuda den hjälp och det stöd som bedöms rätt.

Motiverande

En förutsättning att kunna motivera människor till förändring är att det finns tillit och insikt. Genom att bedriva uppsökande arbete är målsättning att skapa kontakt och tillit som en grund för att motivera ungdomarna till en positiv utveckling.

Behandlande

I uppdraget ingår att arbeta med behandlande insatser och ofta tillsammans med den enskildes nätverk. Det bygger på att få så många som möjligt i familjen eller andra för individen viktiga personer delaktiga i lösningen av bekymret.

Utöver den nya organisationen och rutinerna finns det även andra former av förebyggande arbete som IFO bedriver löpande. Fältgruppen har uppsökande arbete mot ungdomar och på Familjehuset erbjuds stöd och service till vuxna, barn och familjer, både enskilt och i gruppbehandlingar.

IFO erbjuder även förebyggande insatser. Vissa av insatserna är beviljade som ett bistånd vilket innebär att ansökan om hjälp har gjorts. Därefter har ansökan utretts och biståndet är beviljat utifrån den enskilde individens behov. IFO erbjuder även flera insatser som inte är beviljade som ett bistånd vilket innebär att en ansökan inte behöver lämnas in till IFO.

Om du behöver hjälp

Det finns olika verksamheter du kan vända dig till om du behöver stöd och hjälp.

Du kan vända dig till IFO för att få stöd och hjälp:

  • Om du själv har drogproblem
  • Är anhörig till någon med drogproblem
  • Har frågor om alkohol och narkotika
  • Vill förändra sina drogvanor
  • Vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • Vill ha information om drogers skadeverkningar

Elever och vårdnadshavare kan vända sig till elevhälsan för råd och stöd om det finns oro för en elev.

Du kan ringa de nationella stödlinjerna för alkohol och droger anonymt om du vill

Du kan även kontakta din läkare på vårdcentralen om du är orolig över ditt eget alkoholdrickande.

Om du ser eller hör något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka eller förebygga brott kan du tipsa dem genom deras webbplats Länk till annan webbplats. eller ringa dem på 114 14.

Senast uppdaterad:

Skriv ut