Sölvesborgs kommun

Markanvisningstävling för Malbork plats kan påbörjas efter sommaren

'En samtida tolkning av gamla Sölvesborg', illustration: Liljewall Arkitekter.

Visionsbild för nya Malbork plats. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Detaljplanen för Malbork plats, som innehåller bland annat 50 nya lägenheter i centrala Sölvesborg mittemot järnvägsstationen, har fått laga kraft och förberedelser för markanvisningstävling pågår. Intressenter från det privata näringslivet kommer att bjudas in till tävlingen, och den entreprenör som vill bygga enligt den plan som tagits fram och som lämnar in det projekt som utses till vinnare, kommer att erbjudas ett avtal som ger ensamrätt på projektet under en viss tid. Kommunstyrelsen förväntas efter sommaren ta beslut om att inleda markanvisningstävlingen. 

Det här har hänt sedan sist

I november 2018 berättade vi att Liljewalls arkitekter vunnit vår idétävling som gick ut på att ta fram ett förslag för nya bostäder och lokaler för handel och annan kommersiell verksamhet. Platsen som tävlingen gällde ligger vid Malbork plats, mittemot järnvägsstationen i Sölvesborg. Arkitekttävlingen finansierades delvis med hjälp av statsbidrag för ökat bostadsbyggande som kommunen blivit tilldelade.

Vi förklarade även att det behövdes en ny detaljplan för att kunna förverkliga förslaget, vilket innebar att det skulle dröja åtminstone fram till 2021 innan det kunde börja byggas.

Arbetsnamnet är numer “Malbork plats” (tidigare “Hydrotomten”), eftersom en del av planen ligger inom ett område som heter så. Det området har i sin tur fått sitt namn efter Sölvesborgs vänort Malbork i Polen. Med den nya planen får Malbork plats ett annat utseende, och cykelparkeringen flyttas till en plats närmare järnvägsstationen.

Om detaljplaner

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Det är bara kommunen som kan ta fram och besluta om den här typen av planer. Vägen från att vi börjar jobba med en plan tills dess att den börjar gälla är ganska lång. Det beror bland annat på att det enligt lag ska ges möjlighet för berörda, till exempel de som bor i området, att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen.

En förutsättning för att planerna ska bli verklighet är att de även antas politiskt. Om planerna antas dröjer det ytterligare en tid innan de får laga kraft och kan sättas i verket.

Om detaljplanen för nya Malbork plats

Ska passa in i omgivningen

I detaljplanen läggs stor vikt vid att den nya byggnaden ska passa in med den historiska omgivningen, precis som det gjorde i Liljewalls förslag.

Sölvesborgs stadskärna som ligger strax intill har ett särskilt skydd som riksintresse för kulturmiljövården, och dessutom ligger de tänkta nya lägenheterna nära flera historiskt viktiga byggnader i Sölvesborg, till exempel järnvägsstationen från 1889 och stadshotellet från 1910.

Boende och entré till innerstaden

Förutom att bidra till att möta efterfrågan på centrala bostäder i Sölvesborg, så blir ett annat viktigt syfte för nya Malbork plats att fungera som mötesplats och välkomnande entré för de som anländer till Sölvesborg med tåg eller buss från resecentrum.

Liv, rörelse och gröna ytor

Handeln och verksamheten som är tänkt i bottenplan finns där bland annat för att skapa liv och rörelse i kvarteret. Vi försöker också att bevara så mycket gröna ytor som möjligt i området.

Parkeringsplatser för lägenheterna

I planförslaget finns en parkeringsplats för de nya lägenheterna, som eventuellt byggs både ovan och under mark i form av ett parkeringsdäck.

Markanvisningstävling

Området kommer troligen att bebyggas av en privat entreprenör som kommer att utses genom en markanvisningstävling.

En markanvisningstävling innebär att kommunen bjuder in olika intressenter att tävla om marken. Den byggherre som lämnar in det projekt som utses till vinnare, erbjuds ett avtal som ger ensamrätt på projektet under en viss tid. Den entreprenör som vill bygga här, måste anpassa sig efter detaljplanen. Man får alltså inte ta marken i anspråk för att bygga någonting helt annat.

Syftet med att ha en idétävling och markanvisningstävling för den här platsen, är det läggs extra mycket tankeverksamhet åt att det strategiska läget kommer till så stor användning och glädje som möjligt för så många som möjligt.

Nyhetsbrev på temat bygga och bo

Funderar du på att flytta till Sölvesborg, eller bor du redan här och skulle vilja flytta inom kommunen till en ny lägenhet, en marklägenhet eller ett radhus? Då kanske du är intresserad av Sölvesborgs kommuns nyhetsbrev på temat bygga och bo som du kan börja prenumera på via länken längre ner på den här sidan.

Det här händer härnäst

Detaljplanen för Malbork plats har fått laga kraft, och kommunstyrelsen förväntas efter sommaren ta beslut om att inleda markanvisningstävlingen. Om du själv är i företagare i bygg- och/eller fastighetsbranschen och är intresserad att veta mer, läs mer på sidan för markanvisningar som du hittar på länken nedan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut