Sölvesborgs kommun

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Två unga tjejer sitter vända mot varandra på varsin gunga

Enkäten är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Photo by Bewakoof.com Official on Unsplash

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I dagarna skickas enkäten till cirka 120 000 mottagare mellan 16–84 år, av dem är cirka 7 300 Blekingebor. I Sölvesborgs kommun har totalt 737 personer blivit utvalda att delta.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Sedan 2011 har Region Blekinge, i samarbete med länets fem kommuner, deltagit. Enkäten består i grunden av 66 frågor, i år adderas tio extrafrågor som är relaterade till coronapandemin.

Ditt svar är viktigt

Maria Torstensson, folkhälsostrateg i Sölvesborgs kommun uppmanar alla personer som har fått hem enkäten att delta:

Målsättningen med folkhälsoarbete är att skapa jämlika förutsättningar för ett liv med hållbar hälsa. Era svar om hur ni upplever er hälsa och liv i kommunen ger oss mycket viktig kunskap. Kunskap som sedan används som en viktig pusselbit när vi skapar insatser för att främja folkhälsan i kommunen och länet.

Upptäckt av hälsoförändringar och eventuella skillnader i hälsa

Enkätenfrågorna rör upplevd hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang. Genom svaren från enkäten upptäcks viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper.

- Hälsan ser olika ut i olika delar av landet, och förändras också över tid. Därför är det viktigt att vi följer utvecklingen av hälsan i befolkningen, säger Carina Svärd, folkhälsostrateg på Region Blekinge.

Kort om folkhälsoenkäten

  • Syftet med enkäten är att ta reda på hur människor i Blekinge mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid. Genom enkäten kan man också se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultaten från enkäten kan insatser som leder till en mer jämlik och ännu bättre folkhälsa genomföras.
  • Totalt mottar cirka 120 000 personer enkäten. Av dem är cirka 7 300 Blekingebor varav 737 är personer i Sölvesborgs kommun.
  • Mottagarna av enkäten är slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret.
  • Enkäten består i grunden av 66 frågor, i år adderas tio extrafrågor som är relaterade till coronapandemin.
  • Enkäten finns tillgänglig på svenska och engelska och genomförs via webben alternativt på pappersblankett.
  • Svaren från enkäten behandlas konfidentiellt.
  • Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Senast uppdaterad:

Skriv ut