Sölvesborgs kommun

Nu börjar vi arbeta med Havsudden

Ett litet barn tillsammans med en vuxen. Foto: Scandinav bildbyrå.

Nu börjar vi arbeta för att göra Havsudden ännu bättre för våra medborgare och besökare i alla åldrar i Sölvesborg. Foto: Scandinav bildbyrå.

Det har i omgångar diskuterats vad som skulle kunna göras på Havsudden, och varierade förslag har presenterats i olika forum. I somras gjorde vi en medborgarundersökning där vi frågade er sölvesborgare vad ni skulle vilja fanns där, och fick in hela 351 svar.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att det ska tas fram ett förslag på en ny detaljplan för Havsudden. En detaljplan är ett juridiskt dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Det finns en politisk enighet över blocken om att någonting behöver göras på Havsudden och det känns riktigt kul att vi nu är på gång. Ingången är att medborgarundersökningen ska ligga till grund för arbetet så att slutprodukten har folklig förankring lokalt.

– Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD)

Det tänkta planområdet är cirka 7000 m² stort och marken ägs av Sölvesborgs kommun. Platsen ligger vid brofästet, på Sölvesborgssidan mellan Fyra årstiders park och Slottsområdet. Havsudden fyller redan idag en viktig funktion, bland annat eftersom den knyter ihop gång- och cykeltrafiken mellan listerlandet, stadsdelen Ljungaviken och innerstaden. Det är också en plats där människor vid varmare väder umgås genom att till exempel spela boule eller använda soldäcket precis vid brofästet. Här finns också ett utegym med fokus på balans och funktionsträning.

Äldre svartvit bild över området.

Flygfoto över Havsudden från 1935, med Liljedahlska läderfabriken.

Platsens historia och behov av utredningar

För Havsudden behövs en ny detaljplan om vi ska göra någonting mer permanent på platsen, eftersom den fortfarande är planlagd som industri. Det fanns fram till 1965 en läderfabrik här och det kan finnas föroreningar från den tiden kvar. Eventuellt kan marken komma att behöva saneras enligt dagens krav om det ska byggas någonting nytt här.

Exempel på andra saker som kommer att behöva utredas är risken för översvämningar, vad marken klarar av att bära upp, buller och närheten till järnvägen. Det kan även finnas anledning att ta hänsyn till att platsen ligger så nära vår medeltida stadskärna och riksintresset för kulturmiljövård.

Det är bland annat på grund av risken för föroreningar i vattnet som vi gjort bedömningen att Havsudden inte lämpar sig som badplats, varken för hundar eller människor.

Restaurang, matvagnar och mer eller mindre tillfälliga liknande verksamheter har funnits på Havsudden i omgångar.

Såhär använder vi resultatet i medborgarundersökningen

Karta över det tänkta planområdet.

Linjen visar den föreslagna avgränsningen för planområdet Havsudden.

Resultatet i undersökningen och att Havsudden ska fortsätta vara tillgänglig för allmänheten kommer att ligga till grund för arbetet med detaljplaneförslaget. Även sölvesborgarnas möjlighet till avkoppling, lek och motion året om och säsongsbundna aktiviteter relaterat till besöksnäring och turism kommer att vägas in i arbetet. Detta skulle till exempel kunna tillgodoses i form av en paviljong med utrymme för olika aktiviteter och parkområde runtom.

Tack till alla er som tog er tid att svara i medborgarundersökningen! Vägen från att vi börjar jobba med en ny detaljplan tills att den börjar gälla är ganska lång, från sex månader upp till ett eller två år. Det beror bland annat på att synpunkter från berörda ska samlas in under en viss tid och sedan bearbetas. Detta regleras i plan- och bygglagen. Men under tiden som vi arbetar med detaljplanen finns det möjlighet att tillfälligt fortsätta använda Havsudden på samma sätt som gjorts de senaste åren.

Ni kan se en presentation av resultatet i medborgarundersökningen längre ner på den här sidan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut