Sölvesborgs kommun

Såhär arbetar vi med ekosystemtjänster

Kungsfågel i västra Torsö naturreservat. Foto: André Julinder.

Kungsfågel i västra Torsö naturreservat. Foto: André Julinder.

Ekosystemtjänster är tjänster som finns i naturen och som är sammankopplade med varandra i en kedja. Ekosystemtjänster som vattnets kretslopp och syre från växterna syns inte, men är helt nödvändiga för människans överlevnad. Därför är det viktigt att komma ihåg att de finns och förstå deras betydelse – och att allt hänger ihop.

Grodtunneln vid Ljungaviken 2011. Foto: Serny Pernebjer.

Grodtunneln vid Ljungaviken 2011. Foto: Serny Pernebjer.

Olika typer av tjänster

Det finns försörjande ekosystemtjänster, som livsmedel och dricksvatten, reglerande som pollineringen insekterna står för, kulturella som hjälper oss att må bra, till exempel att vara i naturen och att lyssna på fågelsång. Det finns också stödjande ekosystemtjänster som är en förutsättning för att de andra tjänsterna ska fungera, till exempel fotosyntesen.

Mål för alla Sveriges kommuner

Sverige har som mål att alla kommuner senast år 2025 ska arbeta aktivt med ekosystemtjänster vid planering, byggande och beslutsfattande. Detta gäller både då det är kommunen själva som vill bygga någonting och om det är ett privat initiativ. Myndigheten Boverket har fått i uppdrag från regeringen att samordna detta.

Såhär har vi jobbat hittills i Sölvesborg

I Sölvesborg har vi under åren gjort vissa kompensationsåtgärder utifrån lagstiftningen i miljöbalken för att skydda våra ekosystemtjänster. Till exempel byggde vi tunnlar under vägen intill Ljungaviken när det området bebyggdes, för att paddorna skulle kunna ta sig till andra sidan utan att bli överkörda. I planförslaget för Vassabacken i Hällevik ingår flera dammar där de salamandrar som finns i området kan bo.

Ett annat exempel på ekosystemtjänster som kommunen skapat är de 6000 kvadratmeter gräsmatta som i somras gjordes om till blommande ängsmark för att gynna bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter och den biologiska mångfalden i stort.

Metod för att arbeta mer systematiskt

Sölvesborgs kommun har arbetat fram en metod för att arbeta mer systematiskt med att skydda våra ekosystemtjänster. I korthet innebär den att man ett tidigt skede bedömer hur en negativ påverkan vid exploatering kan undvikas, minimeras, kompenseras eller hur det som går förlorat kan ersättas.

Det är alltid svårt att ersätta natur, därför förespråkar metoden att ersättande används som en sista utväg. Till exempel reglerar träd temperaturen, våtmarker och sjöar renar regnvatten och och förhindrar översvämningar, och alla gröna miljöer dämpar buller och förhindrar damm och grus från gatumiljöer från att spridas.

Beslut om att Sölvesborgs kommun ska arbeta mer systematiskt för att skydda våra ekosystemtjänster togs på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2020.

Fjäril i en plantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Fjäril i en plantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Tips på hur du själv kan skydda våra ekosystemtjänster

Det här kan du själv göra som medborgare:

  • Håll din trädgård så grön som möjligt, för att växtligheten ska kunna minska buller, reglera temperaturen, hjälpa till att ta hand om dagvattnet och främja den biologiska mångfalden. En stenlagd yta har inte dessa positiva egenskaper.
  • Spara lövhögar och liknande på någon plats i din trädgård. Insekter och smådjur som igelkottar vill gärna övervintra där.
  • Plantera växter i din trädgård eller på din balkong som de pollinerande insekterna tycker om som till exempel jätteverbena, kärleksört, lavendel, prästkrage, oregano, salvia, timjan, renfana och väddklint.
  • Samla ihop regnvattnet och använd för att vattna med.
  • Fråga efter och välj växter till din trädgård eller balkong som är motståndskraftiga mot olika växtsjukdomar. Om du måste använda bekämpningsmedel, så innehåller de giftiga ämnen som till exempel glyfosfat som förr eller senare hamnar i grundvattnet.
  • Tänk över hur du transporterar dig, konsumerar och vad du äter, och på vilket sätt det påverkar miljö och klimat, för att kunna göra medvetna val.

Senast uppdaterad:

Skriv ut