Sölvesborgs kommun

Lex Sarah inom barn- och ungdomsverksamheten Björnlyckan/Källan

Omsorgsförvaltningen Sölvesborgs kommun har den 21 augusti 2020 anmält ett allvarligt missförhållande i barn och ungdoms- verksamheten, Björnlyckan/ Källan, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter inkommen rapport enligt lex Sarah.

I samband med att verksamheten bytte aktivitet, från aktivitet på enheten till aktivitet utanför enheten, lämnades barnet kvar vilket uppmärksammades efter ca 30 minuter. Barnet har till synes inte skadats av händelsen.

En utredning startades direkt för att undersöka varför detta hände och för att säkerställa verksamhetens insatser. I utredningen kommer bakomliggande orsaker till det inträffade genomlysas. Syftet är att verksamheten ska identifiera, förebygga och åtgärda brister i den egna verksamheten.

Alla föräldrar är informerade om det inträffade.

Annelie Kjellström, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen:

”Förvaltningen beklagar att detta har hänt och har omgående inlett en utredning för att säkerställa insatserna i barn- och ungdomsverksamheten. Att lämna sitt barn/ungdom till oss ska kännas tryggt och säkert och vi ska göra allt vi kan för att skapa ett förtroende för verksamheten igen.”

Malena Sylvan, verksamhetschef funktionshinderomsorgen:

”Medarbetarna är mycket ledsna över att detta har hänt och beklagar händelsen. Det var ordinarie medarbetare som arbetade och det fanns tillräckligt med resurser men den mänskliga faktorn gjorde att det blev en miss. Nu ska vi säkerställa verksamheten och återuppbygga tilliten.”

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut