Sölvesborgs kommun

Ny biblioteksplan röstades igenom på kommunfullmäktige den 9 december

Bild

Den beslutade biblioteksplanen gäller för 2019-2022

Varje kommun ska ha en politiskt antagen plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Den nu beslutade biblioteksplanen är en uppdatering av den biblioteksplan som kommunfullmäktige antog för 2015-2018 och ska gälla för åren 2019-2022.

Varje kommun ska ha en politiskt antagen plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Sölvesborgs biblioteksplan är utformad för att svara upp mot kommunens vision att skapa förutsättningar för en god livskvalité för kommunens invånare. Den tar även upp hur verksamheten bedrivs idag samt de mål kommunen har för framtiden. Bibliotekslagen pekar ut de områden där allmänheten har särskild rätt att nås av biblioteksservice.

Föreliggande biblioteksplan är en uppdatering av den biblioteksplan som kommunfullmäktige antog för 2015-2018. Den uppdaterade biblioteksplanen ska gälla för året 2019-2022 och i planen ligger fokus på utvecklingsarbete för barn och unga samt digitalisering.

I den kommunala biblioteksverksamheten ingår såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken, detta gör att biblioteksplanen behandlades i Fritids- och kulturnämnden och skolbiblioteksplanen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden innan den slutligt beslutades i kommunfullmäktige.

Återremiss av biblioteksplanen

Biblioteksplanen i sin helhet var uppe för beslut på kommunfullmäktige 14 oktober, men Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet yrkade avslag. Biblioteksplanen återremitterades därför för svar på följande frågeställningar:

  1. Kommer den föreslagna bibliotekslagen att innebära begränsade möjligheter för Sölvesborg att bli tilldelade medel från Kulturrådet?
  2. Är den föreslagna biblioteksplanen förenlig med Språklagen?

Svaren på dessa frågor gavs på kommunfullmäktige måndag 9 december av kommunjuristen som inte ansåg att den föreslagna biblioteksplanen är oförenligt med Språklagen eller hindrar kommunen från att tilldelas medel från Kulturrådet.

Biblioteksplanen i sin helhet röstades fram under fullmäktige den 9 december och börjar gälla omedelbart.

Senast uppdaterad:

Skriv ut