Sölvesborgs kommun

Omställning av boendeplatser i omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan för omställning till LOV för särskilda boenden

Sölvesborgs kommun beslutade 2016 att införa LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem, inom Omsorgsnämndens verksamheter. Fram till införandet av LOV har särskilda boenden i kommunal regi varit de enda alternativ som funnits i Sölvesborg. Detta har inneburit begränsad valfrihet för den enskilde men också att kommunen ensamt haft ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av särskilt boende.

Nu etablerar sig Frösunda Omsorg och de bygger sextio boendeplatser i Ljungaviken. De beräknar att starta sin verksamhet i Sölvesborgs kommun i maj 2020. Ur ett valfrihetsperspektiv välkomnas detta samtidigt som det är en uttalad ambition att de boenden som bedrivs i egen regi ska vara ett attraktivt alternativ inom ramen för LOV.

Då LOV är en valfrihetsreform styrs den av medborgarnas val och det är i dagsläget svårt att veta hur medborgarna kommer att välja. Däremot innebär utökningen av antalet platser, via Frösunda Omsorg, att det totala antalet platser inom kommunen blir större än behovet vilket kommunen måste ha god beredskap för. För att skapa denna beredskap inom verksamheterna och förutsättningar för kommuninvånarnas valfrihet har Omsorgsnämnden vid sitt senaste möte antagit en handlingsplan som innebär att kommunala boendeplatser ska minskas i samma omfattning som den privata aktören verkställer boendeplatser.

Omställningsarbetet kommer att ske successivt och med stor hänsyn och respekt för de som kommer att bli berörda. Omställningen kommer inte på något sätt att påverka behovet och rätten till insatser.

Underlaget för vilka boendeplatser som berörs finns i nämndens protokoll och kommer även att kommenteras vid presskonferens med nämndens ordförande Robert Lindén (SD) fredagen den 24 maj 10.00 på Ugglan.

Beslut togs 190523 på Omsorgsnämnden att en omställning av följande boendeplatser ska göras:

  1. Sex korttidsplatser på Pilen flyttar till Utsikten
  2. Ängsgården (sex boendeplatser) flyttas till Pilens lokaler
  3. 20 boendelägenheter på Svalan
  4. 31 boendelägenheter på Falkalyckan

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Omsorgskontorets webbredaktör