Sölvesborgs kommun

Såhär tycker brukarna om socialtjänsten

Varje år deltar Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Sölvesborgs kommun i Sveriges kommuners och landstings nationella brukarundersökning. Resultatet publiceras i databasen Kolada och kan därigenom jämföras med andra svenska kommuner. Kommunen har genomfört undersökningen sedan 2016 och antalet respondenter 2018 var rekordmånga, totalt 112 personer.

2018 års brukarundersökning genomfördes under perioden 17 september-19 oktober 2018. Undersökningen genomfördes med enkäter som lämnades ut av socialsekreterare och besvarades anonymt av klienterna. De lämnades sedan i en ”valurna” vid utgången eller skickades i ett svarskuvert till samordnaren för undersökningen på individ- och familjeomsorgen. Enkäten fanns att få svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Viktigt att få in även brukarnas perspektiv

Socialtjänstens verksamhet spänner över flera olika områden och består av både myndighetsutövning och hjälp och stöd. Verksamheternas mål är att arbeta förebyggande i så stor utsträckning som möjligt. För att kunna arbeta förebyggande och stödja individers livsstilsförändringar behöver sölvesborgarna känna tillit för socialtjänsten. Undersökningen ger därför verksamheterna värdefull återkoppling ur det unika perspektiv brukarna har och används även som del i det politiska beslutsunderlagen.

Indvid och familjeomsorgens chef Björn Petersson ser positivt på att allt fler väljer att delta i undersökningen.
– Det är viktigt att brukarna kan framföra sina synpunkter till oss. Ju fler som svarar, ju bättre blir underlaget och våra möjligheter att skapa en bra kvalitet för de tjänster vi ska leverera till medborgarna. Den ökade svarsfrekvensen beror på att vi under 2018 prioriterade undersökningen och att framförallt, att personalen engagerade sig i den.

Hur många har svarat?

189 personer har blivit erbjudna att svara. Enkäten riktade sig till fem olika målgrupper, tre stycken inom avdelning barn- och familj: det var ensamkommande barn 13 år och äldre, barn 13 år och äldre, samt vårdnadshavare. Resterande målgrupper är inom missbruk och försörjningsstöd. Undersökningen räknar därmed med en svarsfrekvens på 59%, vilket vi har som mål att ytterligare förbättra.

Hur har resultatet räknats fram?

För att kunna jämföra kommunens resultat med andra kommuner har Sölvesborg sammanställt resultaten enligt Sveriges kommuner och landstings instruktioner. Undersökningen presenterar resultatet i andel som har svarat positivt på frågan. De positiva svarsalternativen är sammanslagna och de negativa svarsalternativen är sammanslagna, de som har svarat ”vet ej/ingen åsikt” är borträknade. Detta gör att resultat per fråga bygger på olika antal svar.

Vad visar resultatet?

– Undersökningen visar på att flertalet av de som varit i kontakt med socialtjänsten i Sölvesborg är nöjda med de insatser som gjorts och att vi också står oss väl i jämförelse med riket. Men det absolut viktigaste är att så många uppger att de upplever att deras livssituation blivit bättre. Över 90% av de som varit i kontakt med missbruksvården uppger denna förbättring.

– Att befinna sig i en livssituation som innebär att man behöver hjälp av socialtjänsten är ofta svårt för den enskilde. Därför är det oerhört viktigt att personalen är professionell och ger ett gott bemötande. Enkätsvaren tyder på att detta är något vi lyckas med, oavsett om det handlar om att möta ensamkommande unga, ekonomiskt bistånd, missbruksvården eller barn- och familj, säger Björn Petersson.

För den som vill ta del av hela brukarundersökningen finns den att ladda ner längst ner på den här sidan. I dokumentet finns även länk till den nationella databasen Kolada för ytterligare statistik.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Heidi Laine Lundgren