Sölvesborgs kommun

Vad händer här då? – En lägesrapport för 5 samhällsbyggnadsprojekt

Bild sedd från ovan över området Svarta Hejan en solig höstdag

Foto: Området Svarta Hejan, hösten 2018

Det projekteras, byggs och förbättras både här och där i kommunen. Vi bad Magnus Runesson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen om en lägesrapport för 5 aktuella områden/projekt.

1. Svarta Hejan: ett nytt bostadsområde

I anslutning till Valjeviken byggs ett helt nytt bostadsområde med sju tomter för enbostadshus och en större tomt för flerbostadshus i två våningar. Här är gator och annan infrastruktur klara och fem av tomterna är sålda. Byggstart på tomterna blir i april 2019 eftersom området fyllts upp och marken behöver sätta sig. När det gäller den större tomten för flerbostadshus vann C4 Hus markanvisningstävlingen med sitt förslag.

Se ritningar enligt C4's bygglovsansökan

Ritningar enligt nedan ligger i bygglovsansökan och kommer att granskas av Byggnadsnämnden under början av 2019.

2. Bredgatan: ombyggnad och nya parkeringsplatser

Här vill vi förbättra utseende och trivsel och erbjuda fler parkeringsplatser för pendlare m.fl. Gatan ska återställas så att hela vägbanan har kullerstensbeläggning, idag är vissa delar asfalterade. Grönytan i mitten ska göras iordning och få kantsten av granit och ny, bättre belysning ökar tryggheten. Parkeringen får ca 50 platser och blir tillgänglighetsanpassad. Här ska finnas möjlighet för laddning av upp till fyra elbilar. Entreprenör är utsedd och startmötet hölls i mitten av oktober. Byggtiden är satt fram till 31 januari 2019 men vår förhoppning är att det går snabbare än så.

3. Kämpaslättens handels- och industriområde: etapp 2

Nya fastigheter och verksamheter är ”vardagsmat” på Kämpaslätten. Senast i raden är padelhallen som invigdes i oktober. Vi har många intressenter på den befintliga marken och tror på fortsatt högt tryck. Därför projekterar vi under hösten etapp två av Kämpaslätten. Företagsetableringar är ofta långa processer och vi vill vara förberedda. Infrastrukturen ska vara klar sommar/höst 2019.

4. Hällevik: bättre gång- och cykelväg

Det här är ett pågående om- och tillbyggnadsprojekt där vi kopplar ihop den befintliga cykelvägen mellan Nogersund och Strandvallen med Hälleviks by. Den gångstig som går från Fiskemuseet, via hamnplan och fyren till Hanöhus, förbättras och breddas. En helt ny sträcka anläggs vid Hälleviksbadet/Strandvallen. Här breddas vägbanan och vi sätter pollare för att skilja gång- och cykelväg med bilväg. Projektet är snart helt färdigställt.

5. Sölve: nytt industriområde

Söder om E22, i anslutning till avfarten mot Miljöstationen, projekterar vi för ett nytt verksamhetsområde. Placeringen i närheten av motorvägen och områdets storlek gör att de passar särskilt bra för företag inom logistik och transport. Ett flertal företag har redan visat intresse för marken – det finns ett tryck även här. Projektering pågår och det blir byggstart under våren 2019.

Senast uppdaterad:

Skriv ut