Sölvesborgs kommun

Vi planerar fler bostäder och området kring Furulundsskolan

Fredrik Wikberg är Sölvesborgs kommuns stadsarkitekt och Anna Tering är en av våra planarkitekter. Stadsarkitektkontoret arbetar bland annat med att ta fram detaljplaner, och tillhör kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som finns på stadshusets tredje våning. Foto: Sölvesborgs kommun.

Fredrik Wikberg är Sölvesborgs kommuns stadsarkitekt och Anna Tering är en av våra planarkitekter. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs kommuns stadsarkitektkontor arbetar nu med detaljplaner som möjliggör fler bostäder och om- och tillbyggnad av en av våra förskolor i centrala Sölvesborg. Närmare bestämt i området där Furulundsskolan, vårdcentralen och Markgatans förskola finns idag.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Långsiktigt arbete med mycket att ta hänsyn till

I planarbetet tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds.

Det är bara kommunen som kan ta fram och besluta om den här typen av planer. Vägen från att vi börjar jobba med en plan tills dess att den börjar gälla är ganska lång. Det beror bland annat på att det enligt lag ska ges möjlighet för berörda, till exempel de som bor i området, att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen.

En förutsättning för att planerna ska bli verklighet är att de även antas politiskt. Om planerna antas dröjer det ytterligare en tid innan de vinner laga kraft och kan sättas i verket.

Vi lyssnar och tar till oss

Detaljplanen Lyran möjliggör flerbostadshus med en maximal höjd på nio meter. Behovet av parkeringsplatser har också utretts i planarbetet. Hur bostadshusen kommer att se ut, hur träden ska hanteras och var någonstans parkeringar till de boende ska anordnas kommer att avhandlas senare, i bygglovsansökan. Vi kommer självklart att se till att de nya byggnaderna fungerar bra och passar in i omgivningen, genom att ta hänsyn till både funktion och utseende.

- Vårt ursprungliga förslag var högre byggnader, men då de som bor i området idag gärna ville se dem lägre har vi tagit det till oss och sänkt maxhöjden, förklarar planarkitekt Anna Terning.

Stor efterfrågan på bostäder med centralt läge

En anledning till att Sölvesborgs kommun vill jobba för fler bostäder centralt är att det finns en stor efterfrågan. Det har visat sig i bland annat vår bostadsförsörjningsplan och i det kommunala bolaget Sölvesborgshems lägenhetskö.

- Det är även mer effektivt och hållbart att arbeta med det vi kallar “förtätning”, det vill säga att bygga där det redan finns infrastruktur och service, istället för att till exempel exploatera skogsmark. Skog och andra gröna ytor vill vi i många fall försöka bevara, eftersom de tillför många andra kvalitéer säger stadsarkitekt Fredrik Wikberg.

Kvarteret Lyran. Foto: Sölvesborgs kommun.

Kvarteret Lyran. Foto: Sölvesborgs kommun.

Privat företag bygger

Initiativet till de nya bostäderna har tagits av en privat aktör som vill bygga i området, och därför står det företaget för kostnaden för planarbetet. Den nu gällande detaljplanen för kvarteret Lyran är från 1950-talet och behövde ses över.

I närheten av de tänkta flerbostadshusen i kvarteret Lyran finns mark som idag ägs av Sölvesborgs kommun. Om en privat aktör är intresserad av att köpa kommunens mark kan vi besluta om att sälja den. Om flera är intresserade upprättas en kö.

Markgatans förskola kan få nya lokaler på samma plats

I den nya detaljplanen för Markgatans förskola, som ligger nära kvarteret Lyran, finns möjlighet till en ny förskola. Markgatans förskola är byggd på 70-talet och i behov av renovering och personalen och barnen är trångbodda.

Fler parkeringar och bättre trafiksituation

I den här planen skapar vi även fler parkeringsplatser som kommer att avlasta kvarteret Lyran.

- Vi vet att det finns ett stort behov av parkeringar, och jag förstår att det är lätt att tro om man bara läser planen för Lyran att den redan pressade parkeringssituationen förvärras, men om man tittar på den för Markgatans förskola så förstår man att vi gör allt för att förbättra i området, säger Anna Terning som är planarkitekt. Vi har även enkelriktat Markgatan och vänt förskolans entré mot en annan gata, som inte är lika hårt trafikerad, förklarar Anna.

Den tänkta förskolegården klarar utan problem riktvärdena för buller. Trygghetsaspekten och åtgärder för att minska risken för brott har också tagits med i beräkningarna.

Markgatans förskola. Foto: Sölvesborgs kommun.

Markgatans förskola. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ny gång- och cykelväg och närhet till kollektivtrafik

Genom att enkelrikta Markgatan mellan Snapphanegatan och Borgmästaregatan, ges möjlighet för en ny gång- och cykelväg. Redan idag finns det möjlighet för boende i till exempel de norra delarna av kommunen och på Listerlandet att ta sig till vårdcentralen eller till förskolan med kollektivtrafik via busshållsplatsen “Snapphanegatan” som ligger cirka 300 meter bort.

- Genom den nya planen hoppas vi göra det enklare för de invånare som kan att välja ett grönare alternativ till egen bil, och på lång sikt minska behovet av parkeringsplatser, säger Fredrik.

Miljön kring Furulundsskolan och många träd skyddas

Eftersom Furulundsskolan från 1936, som har ett stort kulturhistorisk värde, finns i nära anslutning till den tänkta förskolebyggnaden så tar vi särskild hänsyn till det.

Den nya förskolan föreslås byggas i tegel eller puts i jordnära färger för att harmoniera med omgivningen. I planen skyddas även många träd, då de har stort värde för området.

Sölvesborgs kommun bygger

Till skillnad från kvarteret Lyran har initiativet till den här planen tagits av Sölvesborgs kommun. Den gäller kommunal mark och det blir vi som kommer att bygga förskolan, parkeringen och gång- och cykelvägen, under förutsättning att detaljplanen antas.

Den nu gällande detaljplanen för det här området är från 1970-talet och behoven och förutsättningarna är inte desamma idag, därför behövde vi en ny plan även för kvarteret Lyran.

Har du frågor om planerna eller om stadsarkitektkontorets arbete?

Kontakt

Planarkitekt
Anna Terning
Telefon: 0456-81 60 51
E-post: anna.terning@solvesborg.se

Stadsarkitekt
Fredrik Wikberg
Telefon: 0456-81 63 60
E-post: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut