Sölvesborgs kommun

Misstanke om att en anställd gick till jobbet med symptom

För att skydda brukare inom omsorgsförvaltningen mot covid-19 finns det rutiner för att förhindra smittspridning. En av dessa är att enbart frisk personal ska arbeta. På ett kommunalt särskilt boende finns det just nu en misstanke om att en medarbetare har arbetat med symtom. Ett flertal interna utredningar kring händelsen pågår.

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att man har ett ansvar att inte medvetet utsätta andra personer för risk att bli smittade. Då äldre är en riskgrupp för covid-19 är det särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg inte går till jobbet om de får symtom som stämmer överens med sjukdomen.

Vi tar händelsen på allvar, säkerheten för våra brukare och medarbetare är av största vikt. Vi har rutiner kring att enbart frisk personal ska arbeta och det sker just nu olika utredningar för att säkerställa att det inte ens ska finnas misstanke om att något liknande ska ske igen, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för omsorgen.

Flera utredningar pågår parallellt

Det pågår utredningar enligt lex Sarah, lex Maria och arbetsrättsligt kring händelsen. Medarbetaren är i nuläget avstängd medan utredningarna pågår.

En viktig del i utredningarna är att se över och säkerställa att de rutiner som finns på plats är förankrade och kända inom verksamheten samt att de efterlevs. Det måste vara tydligt vad det är som gäller på sin arbetsplats då rutinerna är utformade för att skydda våra brukare, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för omsorgen.

Sölvesborgs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Blekinges rekommendationer för personalen om vem som ska stanna hemma, testa sig och när återgång till jobbet är aktuellt. Utöver det finns det rutiner avseende skyddsutrustning, hygien, beredskap för att förhindra smittspridning och kunskap att hantera covid-19 om sjukdomen misstänkts finnas eller drabbar en av brukarna.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen inom bland annat äldreomsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden, även risk för missförhållanden måste rapporteras. Verksamheten ska då avlägsna, utreda och dokumentera missförhållandet eller den påtagliga risken. Om det är allvarligt ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria

Lex Maria innebär att verksamheten ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Senast uppdaterad:

Skriv ut