Sölvesborgs kommun

Bokelundsskolan får bra betyg av Skolinspektionen gällande hantering av coronapandemin

Tre olika glada smileys, ibockad ruta vid den glada

Bokelundsskolan får bra betyg av Skolinspektionen gällande hantering av coronapandemin. Foto: Sölvesborgs kommun

Skolinspektionen har granskat ett antal skolor i Sverige under höstterminen 2020 för att se vilken beredskap man haft för hantera coronapandemin. Bokelundsskolan är en av dem som inspekterats och får toppbetyg i alla områden man granskat.

Skolinspektionen har genom intervjuer med rektorn och ett urval av elever granskat Bokelundsskolans hantering av coronapandemin. Detta utifrån två områden, undervisning och främja elevers närvaro i skolan.

Nu har återkopplingen från Skolinspektionen kommit och de är nöjda med Bokelundsskolans hantering och har inga förbättringsförslag att föreslå.

- Vi är glada över den positiva återkopplingen vi får från Skolinspektionen. Vi arbetar aktivt för att göra det bästa i situationen. Det är tack vare snabb omställning av rektorer och personal, kartläggning och planering för stödinsatser till elever som behöver det och den goda dialogen med vårdnadshavare som följer våra rutiner jag tror vi ser det här resultatet, säger Per Theorin, verksamhetschef över grund- och förskola i Sölvesborgs kommun.

Snabba åtgärder på plats för att minska risken för smittspridning

Under vårterminen arbetade man snabbt med att skapa bättre möjligheter till minskad smittspridning. Detta exempelvis genom mer städning, goda möjligheter till att tvätta händerna, möblera om i matsalen, information om coronaviruset från lärare till elever och digitala möten med besökare i den utsträckning det går över fysiska möten.

Under början av hösten upplevde eleverna att det pratas mindre om covid-19 och smittspridningen vilket ledde till ökade informationsinsatser om vilka rutiner man har och vikten av att hålla i dessa.

God planering för eventuell skolstängning

Man planerade tidigt på vårterminen ett alternativt schema som skulle gälla vid en eventuell stängning eller hög elev- eller lärarfrånvaro och har även ett för det här läsåret. Schemaupplägget utgår från att man slår ihop grupper och har ämnesövergripande undervisning och att all planering och uppgifter läggs ut på skolans digitala plattformar så det är tillgängligt för elever, vårdnadshavare och övriga lärare. Arbetet var prioriterat från skolledningen som tydligt förankrade vilka åtgärder och rutiner som skulle gälla. Vid eventuell skolstängning skulle elever som måste bli bedömda i moment som inte går att genomföra på distans komma in i mindre grupper. Även de elever som är i behov av stöd skulle ha undervisning på plats.

Många stödinsatser för att minska oro bland elever

Det gjordes många olika insatser för minska oron bland elever och kartlägga vilka behov av stöd som finns vid en eventuell skolstängning.

Man genomförde tidigt i våras en enkät med samtliga elever om hur de upplevde situationen, om hur de tror de skulle klara distansundervisning, tillgång till internetuppkoppling och datorer, hemförhållanden kartlades för se om man hade utrymme att studera ostört och kunna äta lunch. Elevhälsoteamet (Eht) gjorde utifrån det här underlaget en plan för hur arbetet skulle bli vid en eventuell stängning.

Elever som var borta en längre period kunde få uppgifter och redovisa på distans. Det fanns även möjlighet till läxhjälp så eleven fick det extra stöd och hjälp hen behövde för komma vidare.

Man införde fler klassråd för att kontinuerligt informera eleverna om situationen, om några nya rekommendationer gällde och lugna eventuell oro.

God dialog med vårdnadshavare vid uppdaterade riktlinjer

Att kommunicera genom de digitala plattformarna fanns information tillgänglig för både lärare, elever och vårdnadshavare på olika språk. Utöver det behövdes det ibland individuella samtal direkt med vårdnadshavare för att informera om skolans åtgärder och rutiner för att minska smittspridningen eller om vårdnadshavaren är orolig eller har frågor kring en eventuell stängning.

Arbetet framåt

Skolinspektionen kommer inte ha någon mer uppföljning av granskningen, men det innebär inte att utvecklingen stannar av.

Det viktigaste nu är att hålla i det goda arbetet vi har gjort inom dessa områden och fortsätta planera för kvalitativ undervisning, vara tydliga i vår kommunikation med elever, vårdnadshavare och personal och sätta in fler åtgärder om det behövs, säger Peter Uvenäs, rektor på Bokelundsskolan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut