Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 14

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 30 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 3 april, varav 1 avliden på grund av Covid-19. Den 26 mars konstaterade Smittskydd Blekinge att det finns en samhällssmitta även i Blekinge. En osäker prognos är att antalet smittade kommer öka med en kulmen i mitten av maj för Blekinges del.

I Sölvesborgs kommun fortsätter vi planera en hög frånvaro bland personal i våra verksamheter på grund av sjukskrivningar och VAB. Frånvaron bland personalen just nu ligger marginellt över den normala för årstiden och vi ser att påverkan på våra verksamheter inte är större än att vi i dagsläget kan klara av den.

Utifrån prognosen och råd från Folkhälsomyndigheten räknar vi med en hög frånvaro bland personalen framöver och vi arbetar för att säkra vår personalförsörjning.

− Det pågår ett intensivt arbete med att kartlägga vilka verksamheter som tillfälligt kan stängas ner helt eller delvis för att kunna omdisponera medarbetare säger Niklas Kilsgård, stabschef.

Ledning och samverkan

Sölvesborgs kommun har sedan 17 mars en aktiverad krisledningsstab. Niklas Kilsgård leder stabsarbetet som fortgår löpande under veckorna. Minst 1 gång i veckan kallas större delen av staben (berörda förvaltnings-, förbunds- och bolagschefer) till stabsmöte för information, lägesbilduppdatering samt uppföljning av beslut och vidtagna åtgärder.

Krisledningsstaben arbetar utifrån följande inriktningsbeslut:

 • Begränsa smittspridning
 • Skydda riskgrupper
 • Klara samhällsviktiga verksamheter
 • Bidra till att de ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt

Länets krisledningsstaber samverkar under ledning av länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande aktiverade krisledningsnämnden den 18 mars vilket ger oss möjlighet att, genom lagstiftning, hantera den uppkomna situationen på ett mer samordnat sätt, samtidigt som kommunen ges befogenhet att begära och ge hjälp från och till andra kommuner.

Länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor träffas varje vecka för samråd med Region Blekinge. Omsorgsverksamheterna har nationell samverkan (telefonmöte) varje vecka.

Kommunens ansvar

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de personer som befinner sig inom kommunens geografiska område och ska verka för att samordna olika åtgärder som vidtas för att hantera krishändelser. Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella myndigheterna identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste upprätthållas vid en pandemi eller annan krissituation. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, till exempel inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget.

Lägesbild i Sölvesborgs kommun, 3 april

För organisationen i stort ligger frånvaron bland personalen på grund av sjukskrivningar och VAB marginellt över den normala för årstiden. Men i vissa verksamheter är påverkan större.

Omsorg

Omsorgen har i dagsläget en fungerande personalförsörjning och utför alla insatser. Rutiner har förändrats för växelvård, dvs. de som växelvis vårdas hemma och på kommunens boende. Tillgången på skyddsutrustning är för närvarande god men vi arbetar med att säkra tillgången framöver. Skyddsutrustning ska endast användas vid provtagning eller bekräftad smitta. Besöksförbud på särskilt boende sedan en tid tillbaka, vi avråder även från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda. En trygghetstelefon har öppnats dit oroliga äldre och dess anhöriga kan ringa.

Kommunen samarbetar med lokala livsmedelshandlare för daglig hemleverans till äldre och andra riskgrupper där personal från andra kommunala verksamheter, bland annat fritidsgårdspersonal och personal från arbetsmarknadsenheten levererar mat till hemmet.

Omsorgen har även färdigställt en särskild avdelning i kommunen dit eventuella coronasmittade från kommunens särkilda boeden får erbjudande om att flytta. Hit kan anhöriga komma på besök och då använda sig av samma skyddsutrustning som personalen.

Förskola och skola

Inom förskola och skola är sjukfrånvaron högre än normalt för årstiden både bland personal och elever vilket påverkar verksamheten. Nya rutiner för matbespisning kräver mer resurser.

Inom grundskolan pågår förberedelser för en eventuell förändring av undervisning och lärarna förbereder distansundervisning. Planering pågår för vilka lokaler som kan hållas öppna för att erbjuda barnomsorg om direktiv om skolstängning skulle komma. Vi förbereder även för att kunna ta emot anmälningar till barnomsorg från vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Gymnasieutbildningen bedrivs fortsatt på distans. I ett samarbete mellan det kommunala förbundet SBKF, Sölvesborgs och Bromölla komun får elever som läser på distans hämta take-away lunch hos lokala krögare.

Sölvesborgs kommun har genomfört följande åtgärder:

 • Särskilda boenden och korttidsboenden har besöksförbud
 • Avrådan för besök på LSS-boende
 • Mötesplatser för seniorer är stängda
 • Nya rutiner för växelvård inom omsorgen
 • Trygghetstelefon öppnad för äldre och dess anhöriga
 • Samarbetar med livsmedelsbutiker för leverans av dagligvaror till riskgrupper
 • Upprättat särskild avdelning för eventuella coronasmittade för de som bor på särskilt boende. Avdelningen kommer bemannas med medarbetare som anmält sig intresserade.
 • Stängt bibliotek, fritidsgårdar, musikskola
 • Kommunala evenemang är inställda eller framflyttade
 • Gymnasie- och vuxenutbildning och SFI bedrivs på distans efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
 • Take-away lunch från lokala krögare till alla gymnasieelever i Sölvesborg och Bromölla i ett samarbete mellan SBKF, Sölvesborg och Bromölla kommun.
 • Avrådan till besök på Stadshuset
 • Fyra kanaler blir en väg in för näringslivsidkare

Ytterligare åtgärder förbereds

 • Kompetensinventering inom organisationen vid eventuellt behov av för personalförflyttningar till kritiska verksamheter
 • Åtgärdspaket för föreningslivet för att lindra krisens effekt på föreningslivet.
 • Förberedelser pågår för en förändring inom grundskolorna. Alla lärare har fått direktiv om att förbereda distansundervisning.
 • Planering för vilka lokaler som ska vara öppna för att erbjuda barnomsorgsplatser om skolan stänger.
 • Förberedelser för att kunna ta emot anmälningar till barnomsorg från vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
 • Dialog med företag som har friställd personal för att matcha behov inom omsorgen
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut