Sölvesborgs kommun

Åtgärdspaket för det lokala näringslivet

Näringslivschef Stefan Olofsson och kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon

Sölvesborgs kommun arbetar med att mildra de ekonomiska konsekvenserna som drabbar lokala näringsidkare, och därmed sysselsättningen, till följd av coronaviruset. I ett åtgärdspaket presenteras nu en rad insatser som ska underlätta för näringslivet och motverka en ökad arbetslöshet.

Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun fattar beslut om de åtgärder som presenteras i paketet och Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande, poängterar att nya beslut och åtgärder kommer presenteras fortlöpande.

Utifrån en kartläggning som Näringslivskontoret har gjort ser man att det i dagsläget är inom service- och försäljning som påverkan är störst, därför är åtgärderna i krispaketet främst riktade mot dessa. Förutsättningar förändras fort och framåt kan det bli aktuellt med åtgärder riktade mot andra branscher.

- För oss är ingången att sätta in åtgärder där de behövs som mest just nu och där är signalen att det är handel- och restaurangbranschen som har störst negativ påverkan. I paketet ligger även förslag om kartläggning av möjlig tidigareläggning av investeringar och inköp som kan gynna andra branscher när de största behoven kommer där, säger Louise Erixon.

- Vi befinner oss i en väldigt tuff situation nu där många företag känner av minskad försäljning eller orderingång. Som kommun har vi svårt att kunna hjälpa alla, men med detta åtgärdspaket når vi många företag, och där riktade insatser kan ge intäkter i kassan relativt snabbt. Jag tänker främst på friskvårdsbidraget, påskpresenten samt take-away luncherna till gymnasieeleverna säger Stefan Olofsson, näringslivschef.

I Samstyrets handlingsprogram kan man läsa att upphandlingsprocessen ska ses över. Krisledningsnämnden har beslutat att uppdraget nu ska ges högsta prioritet. Syftet är att förenkla processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna mindre och lokala företag.

- Från Samstyrets sida är vi beredda att sträcka oss väldigt långt för att få till ett lokalt perspektiv säger Louise.

Krispaketet åt näringslivet innehåller en rad åtgärder, varav en del redan är genomförda eller påbörjade. I veckan drog vi till exempel igång med tjänsten hemkörning av dagligvaror till målgruppen 70 + och andra riskgrupper i samarbete med lokala handlare. På tre dagar har 220 kunder registrerat sig för tjänsten och kan därmed beställa varor med gratis hemleverans. Personal från andra kommunala verksamheter, såsom exempelvis fritidsgårdarna som nu stängt, hämtar upp matkassarna i butiken och kör sedan hem varorna till de äldre.

- Det känns fantastiskt att vi i samarbete med handlarna kan hjälpa våra äldre och andra riskgrupper med hemleverans av mat säger Louise Erixon.

Redan genomförda åtgärder i stödpaketet:

Lokal företagsakut då fyra kanaler blir en

Sölvesborgs kommun genom näringslivskontoret har gått samman med Företagarna, Nyföretagarcentrum och Handelsföreningen och bildar en kanal in dit företagare kan vända sig för att få stöd, råd samt svar på frågor.

Kostnadsfria uteserveringar

Sölvesborgs kommun kommer inte ta ut någon avgift för upplåtelse av uteserveringar under 2020. De företag som redan idag har åretrunttillstånd för uteserveringar har möjlighet att nu omgående uppföra dessa utan extra kostnad. De företag som har beviljade tillstånd med start i april erbjuds göra samma sak, men måste först ansöka om tillstånd hos Polisen. Uteserveringar är befriad från kommunala avgifter för hela säsongen 2020.
De som redan betalat in sin avgift för året återbetalas. Kommunen har i dialog med Polisen meddelat att man ser positivt på att tidigarelägga uteserveringarna och polisen kommer handlägga ärenden därefter.

Friskvårdstimme blir friskvårdsbidrag

Medarbetare inom Sölvesborgs kommun har möjlighet att tillfälligtvis omvandla sin friskvårdstimme till ett bidrag på 750 kr för 2020 som kan användas för att köpa friskvårdsaktiviteter i näringslivet. Exempel på sådana aktiviteter är gym, massage, fotvård, tennis och golf. Medarbetarna uppmanas att använda förmånen för att dels gynna näringslivet men även för att fortsatt ha möjlighet med hälsofrämjande aktiviteter i ett läge där man inte har tid att nyttja sin friskvårdstimme.

Ersättning kan betalas ut i förskott till ombokade föreläsare och krögare

Sölvesborgs kommun valde under förra veckan att ställa in eller skjuta på kommunala evenemang fram till 17 april. Evenemang anordnade av Fritid- och kultur fram till 30 maj flyttas fram. I de fall föreläsare och krögare bokas om har kommunen möjlighet att betala ut ersättning i förskott.
Sprida budskapet om hemkörning av mat
Flera restauranger i kommunen har börjat med hemkörning av mat för att underlätta för de som vill undvika folksamlingar. Sölvesborgs kommun använder sina kanaler för att hjälpa restaurangerna att nå ut med budskapet.

Miljöförbundet Blekinge Väst skjuter upp årsavgifter i sin tillsyns- och kontrollversksamhet

Miljöförbundet Blekinge Väst har beslutat följande: För att underlätta för företagen, när så många har likviditetsproblem med anledning av Coronaviruset, har Miljöförbundet beslutat att de årliga tillsyns- och kontrollavgifter som skulle fakturerats till företagen under våren skjuts upp. Företagen behöver inte göra något för att få uppskjuten betalning. Fakturering av årliga avgifter kommer istället göras tidigast 1 september 2020. Detta gäller gentemot samtliga företag för vilka Miljöförbundet fakturerar årlig tillsyns- eller kontrollavgift i medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. En dialog förs med förbundets medlemskommuner kring vad som eventuellt ytterligare kan göras rörande avgifterna för att underlätta för företagen.

VMAB hjälper företag anpassa sina tömningsintervaller

VMAB hjälper företag att anpassa sina tömningsintervaller och/eller antal kärl och storlek på kärl. VMAB rekommenderar att företagskunderna kontaktar miljöbolaget för att få hjälp med tömning av mat-, rest-, och osorterat avfall:
– Matavfallet kan vi ändra till tömning varannan vecka om man idag har oftare tömning samt ändra antalet kärl.
– Restavfall kan kunderna få tömt en gång i månaden som mest sällan. Man kan minska storleken på sina kärl och antal kärl också, såklart.
– Osorterat avfall kan vi ändra intervall, antal kärl och storlek på kärl. Varannan vecka är det längsta intervallet vi kan erbjuda.

Planerade åtgärder i stödpaketet:

Personal erbjuds jobb inom kommunen

En modell ska tas fram för att, utifrån kommunens behov, kunna erbjuda tillfälligt arbete inom kommunens verksamheter för personer som blivit friställda från lokala företag. Personerna ska matchas utifrån utbildningsbakgrund och behov, där syftet är att upprätthålla sysselsättningen i kommunen samt personalförsörja hårt belastade verksamheter inom kommunen. Som en del i detta ska en utredning göras för att se vilka resurser som måste tillsättas för att en snabbutbildning kan arrangeras för att dessa personer ska kunna arbeta inom vård och omsorg.

Skolmåltider till gymnasieelever

Sölvesborgs kommun ger i samråd med Bromölla kommun SBKF i uppdrag att se över möjligheten att skolelever kan ges bidrag eller värdehandling som berättigar lunchmåltid i någon av de lokala restaurangerna i Sölvesborg eller Bromölla.

Påskpresent istället för julklapp

2020 års julklapp tidigareläggs och blir en påskpresent till kommunens medarbetare. Samma upplägg som förra årets julklapp där varje anställd får ett presentkort om 100 kr hos Handelsföreningens medlemmar. Påskpresenten syftar till att gynna handel, restauranger och serviceföretag här och nu och presentkortet kommer därför gälla till och med maj 2020.

Investeringar och inköp tidigareläggs

För att bibehålla efterfrågan från respektive bransch ska vi utreda vilka inköp, utrustning och inventarier i årets budget som kan tidigareläggas. Detta gäller även fastighetsinvesteringar om dessa branscher påverkas i ett senare skede. Denna utredning ska användas som underlag för krisledningsnämnden som sedan kan besluta om vilka åtgärder som vidtas.

Kartläggning av debiteringar och skyndsam betalning av fakturor

För att ytterligare underlätta för näringslivet ska Sölvesborgs kommun kartlägga vilka debiteringar som kommunen kan frysa eller skjuta på, beslut om vilka lindringar som kan genomföras tas av krisledningsnämnden.

Vidare ska kommunkoncernen vara noga med att betala lokala företags och föreningars fakturor skyndsamt efter dem kommit in, för att hjälpa företagens likviditet.

Förenkla upphandlingsprocessen

Punkterna i Samstyrets handlingsprogram om att se över upphandlingsprocessen ska ges högsta prioritet. Syftet är att förenkla processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna mindre och lokala företag.

Reducera avgifter för föreningar

För att hjälpa de föreningar som påverkas av den pågående smittspridningen av Covid-19 ska en kartläggning göras för att se över kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, förhyrningar etc. Kartläggningen ska fungera som ett underlag till Krisledningsnämndens beslut om att helt eller delvis reducera avgifter för föreningslivet.

Justering av hyror till företagare

En kartläggning ska även göras för att identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att justera hyrorna för våra företagare.

Samtidigt uppmanar kommunen privata fastighetsägare att göra detsamma.

Presentkortsfunktion

Sölvesborgs kommun för även en dialog med näringslivet för att utreda om det skulle vara gynnsamt med en presentkortsfunktion där invånare på ett enkelt sätt ska kunna köpa presentkort som i sin tur stimulerar likviditeten för våra lokala näringsidkare. En alternativ väg i uppdraget är att skapa en infrastruktur för en ren sponsringsmodell.

Gratifikation till medarbetare i form av en lunchmåltid på någon av restaurangerna i kommunen

Som en uppskattning till kommunens medarbetare som i dagsläget är hårt ansträngda utreds möjligheten att ge en gratifikation i form av en lunchmåltid på någon av restaurangerna i kommunen. Genom befintlig budget gynnas våra lokala krögare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut