Sölvesborgs kommun

Kommunens arbete med anledning av corona, covid-19

Med anledning av kommunens intensiva arbete med förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen av det nya corona-viruset, covid-19 bjöd Sölvesborgs kommun in till presskonferens, onsdag 18 mars kl. 15.00.

Vid presskonferensen medverkade: kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (sd), dess andre vice ordförande Roine Olsson (s), kommunchef Lars Ericsson, kris- och beredskapssamordnare Niklas Kilsgård, förvaltningschef Barn- och utbildning Martin Åsman, biträdande omsorgschef Lena Wilson-Ericsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ina Gavard samt kommunikationschef Lisa Svanberg.

På presskonferensen presenterades sammanfattande de åtgärder som genomförts, ska genomföras samt beslut som tagits.

Nedan sammanfattas det som presenterades på presskonferensen utifrån beslut taget av krisledningsnämnden 2020-03-18.

Kommunalövergripande, politik och lokaler

Sölvesborgs kommun aktiverade Krisledningsstaben från och med tisdag 17 för att möjliggöra en uthållighet i att kunna hantera situationen och klara av att bedriva våra olika verksamheter. Krisledningsnämnden aktiverats från och med den 18 mars.

Nästkommande kommunfullmäktigesammanträde skjuts tills vidare på framtiden och kommunchefen har i uppdrag att utreda möjligheten att tillfälligtvis minska ner antalet ledamöter i fullmäktige, samt att föreslå en modell för tillfällig minskning av nämnder.

Nya inpassagerutiner som skulle införas 1 april 2020, börjar istället gälla från och med 18 mars.

Vi uppmanar samtidigt våra besökare att i största möjligaste mån inte göra spontanbesök i Stadshuset just nu. Många av de ärenden som vi hanterar kan göras via telefon och e-post och andra e-tjänster som kommunen erbjuder.

Extra städning ska genomföras i verksamheterna för att minimera smittspridning där detta bedöms behövas mest.

Ett konto för redovisning av kostnader som kommer som en följd av pandemin ska användas för att kommunen ska bli berättigad ersättning av staten.

Omsorgen

Besöksförbud är infört på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden. Kommunen avråder besök på LSS-boenden. Kommunen ansvarar för att delge denna information till anhöriga. Mötesplatserna på Duvan och Svalan stängs och dess personal har omplacerats till särskilda boenden.

Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen.

Inventering av lagret för skyddsutrustning och handdesinfektion har gjorts och ett centrallager har tagits fram. Omsorgsförvaltningen har även köpt in ingredienser för att tillverka egen handdesinfektion enligt recept från WHO.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska att ta fram rutiner gällande hur man vårdar corona-smittade äldre i de fall de inte hamnar inom Regionens sjukvård.

Informationsmaterial har skickats ut till alla invånare äldre än 65 år som inte bor på något av kommunens boenden, undertecknat kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska.

Barnomsorg/skola

Skolplikt råder och barn som är friska går till skolan medan barn som är sjuka stannar hemma.

Vårdnadshavare som har barn i avgiftsfri förskola (15 timmar i veckan) rekommenderas att överväga att hålla barnen hemma för att avlasta personalen.

Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra detta utanför skolans ytterdörrar.

Skola och barnomsorg ska inte kalla till några icke akuta möten under närmaste tiden framöver.

Arbete pågår för att vara förberedda på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana riktlinjer skulle komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle bedöma detta vara nödvändigt.

Undervisning och övrig verksamhet ska organiseras utifrån lag och förordning men också i syfte att minska risken för smitta. Det kan innebära att ändra upplägget på undervisning, undvika teaterföreställningar, undvika studiebesök och åtgärder i linje med detta.

Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt.

Vad gäller Individ- och familjeomsorg ska besök undvikas så långt som möjlig utan att rättssäkerheten ska påverkas.

Kommunens medarbetare

Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor och utbildningar. Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller digitala kanaler. Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in.

Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna erbjudas låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete.

Arbete hemifrån uppmanas i de fall det är möjligt.

Restriktion gällande beviljande av nya semesteransökningar. Medarbetare som fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får avbryta semester och återgå i arbete. Kommunen ska kunna skriva intyg till för medarbetare som vill avboka redan bokade semesterresor.

Allmänheten

Kommunen ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt samhällsansvar i den uppkomna situationen.

Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle att hjälpa till genom medborgligt engagemang. T ex så kan hemtjänsten avlastas genom att anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie uppgifter. Då minskas besöksfrekvensen i hemmet och frigör personalresurser.

Kommunen ska undersöka möjligheten att framta en volontärmodell där allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att hjälpa utifrån de behov som löpande identifieras.

Näringslivet

För att minimera eventuell skada på det lokala näringslivet presenterade ett antal åtgärder som ska utredas och i möjliga fall genomföras.

Infrastruktur skapas av kommunen där civilsamhället ges möjlighet att stimulera likviditeten och minimera varsel/konkurs genom inköp av presentkort eller sponsring.

Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen uppmuntras justera sina hyror till företagarede närmaste 2-3 månaderna, samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler.

Hjälpa lokala restauranger som erbjuder hemkörning av mat att kommunicera detta till allmänheten.

Omvandla den kommunala friskvårdtimmen till ett bidrag som i sin tur kan omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter som går att använda som friskvård i näringslivet.

Samarbete med lokala livsmedelshandlare för att äldre ska kunna få dagligvaror hemkörda så att de, enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten, kan fortsatt undvika sociala sammanhang.

Tillsammans med Miljöförbundet (och andra medlemskommuner) stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom områden som miljötillsyn, alkoholtillsyn och livsmedelskontroll.

Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, föreläsare etc.

Nedstängning av viss verksamhet samt omfördelning av personal

Berörd nämnd rekommenderas att efter facklig förhandling tillfälligt stänga ner Biblioteksverksamheten, Musikskolan och Fritidsgårdarna i sin nuvarande form.

Nedstängningen av dessa verksamheter frigör personalresurser som kan vara viktig i annan viktig kärnverksamhet om behov uppstår.

Senast uppdaterad:

Skriv ut