Sölvesborgs kommun

Individuell plan

I samband med att en hjälpinsats beviljas enligt LSS kan den enskilde få redovisat en upprättad plan för beslutade och planerade insatser. Syftet med planen är att ge den enskilde inflytande över de åtgärder som planeras och en överblick över när de olika insatserna kan komma i fråga.

Du som har rätt att få insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt att begära och få en individuell plan. En individuell plan består av två delar: dels av planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation, och dels av det dokument som blir resultatet.

Nyttan av en individuell plan

 • Du tycker att andra bestämmer för mycket och du själv för lite om det du tycker är viktigt i ditt eget eller i familjens liv.
 • Du i god tid vill planera inför en liten eller stor förändring i ditt liv. Det kan till exempel vara om du vill göra något nytt på din fritid, om du är på väg att flytta hemifrån eller något annat som är viktigt för dig.
 • Du kanske vill prova nya arbetsuppgifter, byta arbetsplats eller ändra på något där du bor, men inte tycker att någon lyssnar utan bara hänvisar till andra.
 • Du vill att de du har kontakt med för ditt funktionshinder ska samarbeta bättre så att du får mer tid över för andra saker - till exempel ”bara” leva som andra. I alla dessa situationer kan en individuell plan ge dig möjligheter att bestämma mer - ha mer inflytande - över ditt liv och din vardag.

Vem vänder du dig till om du vill ha en plan?

Om du anser att du behöver en individuell plan vänder du dig till den myndighet i kommunen eller i landstinget som beslutar om LSS-insatser och begär muntligt eller skriftligt en plan enligt 10 § LSS.

Du kan själv bestämma:

 • Vem som ska ansvara för att upprätta planen.
 • Vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
 • Vilka av dina behov eller önskemål som är viktigast att uppfylla ”just nu”. Hur går det till? Förberedelser: Förbered det första mötet med hjälp av den som du vill ska ansvara för din individuella plan.

Tillsammans kan ni gå igenom:

 • Vad du vill använda planen till.
 • Vem eller vilka du vill ska vara med vid planeringsmötet/mötena.
 • Om du vill tala själv eller om du vill att någon annan ska hjälpa dig med det.
 • Hur inbjudan ska se ut. De som bjuds in ska veta att mötet handlar om din individuella plan och dina önskemål. De behöver veta varför du vill ha en plan. Då kan de förbereda sig och ta reda på saker före mötet som du kan ha nytta av. I inbjudan ska också tid, plats och hur länge mötet varar finnas med. Det är den person som du vill ska ansvara för din plan som skriver och skickar ut inbjudan.

Första mötet

Mötet bör handla om:

 • Hur du har det nu - vad som är bra och vad du eventuellt vill ändra på.
 • Hur du vill förändra din situation (dina mål).
 • Vad som behövs för att det ska bli som du vill ha det, när det ska göras och vem som ansvarar för vad.
 • Nästa möte och vilka som ska vara med då. Hur ofta ni träffas beror på varför du begärt en individuell plan. Nästa möte kan handla om att följa upp hur det har gått med det ni kommit överens om. Hur snart ni ska träffas igen beror på vad din planering handlar om.

Exempel på frågor som ni kan ta upp på mötet:

 • Har det gått som planerat hittills?
 • Har du kommit närmare ditt/dina mål?
 • Har alla gjort det som de åtog sig att göra?
 • Har det inträffat något sen sist som gör att planerna behöver förändras?
 • Vad har arbetet resulterat i och hur ska ni gå vidare?

Vid den tidpunkt då dina önskemål eller behov enligt planen ska vara uppfyllda träffas ni för att ta reda på och värdera hur det har gått. Den som du har utsett som ansvarig för din plan ser också till att arbetet utvärderas.

Exempel på frågor att svara på:

 • Blev det som du önskade? Om inte, vad beror det på?
 • Har du kunnat bestämma så mycket du önskat?
 • Har något fungerat bättre eller sämre än väntat? Varför?
 • Är du nöjd med resultatet eller vill du gå vidare? Är det i så fall något eller några mål som du vill ändra på?

Din individuella plan

Det som planeras och beslutas vid planeringsmötena och resultaten av det som genomförs skrivs ned och blir din plan, ditt dokument. Den person som hjälper dig att upprätta planen är ansvarig för att detta skrivs ned. Din plan är unik och liknar ingen annans. Men några viktiga punkter bör alltid skrivas ned i planen:

 • Anledning till planeringen
 • Dina önskemål och mål
 • Datum när planen skrivs
 • Vilka som är med vid planeringsmötena
 • Vem som ska göra vad och när det ska vara klart
 • Tidpunkt för uppföljning och utvärdering
 • Vem/vilka du tycker ska ha ett exemplar av din plan
 • Din underskrift när du godkänt innehållet i planen
 • Underskrift av den som ansvarar för planen
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd