Sölvesborgs kommun

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad

En person med funktionshinder kan ansöka om att bo i en gruppbostad, en bostad med särskild service eller en särskilt anpassad bostad.

Genom någon av dessa boendeformer kan du få möjlighet att leva ett självständigt liv och bo i en egen bostad. Du får stöd av personal i att skapa dig ett eget hem och hjälp med dina dagliga personliga behov. Du får möjlighet att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Du ska få goda levnadsförhållanden.

Boende enligt LSS:

 • Särskilt anpassad bostad, en av kommunen anvisad lägenhet utan fast bemanning
   En ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och bostad med särskild service ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.
 • Bostad med särskild service, boende med viss fast basbemanning
  En bostad med särskild service är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och gruppbostad. Dessa lägenheter har tillgång till gemensam service, utrymme och fast anställd personal. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger samlade i kringliggande hus. De enskilda lägenheterna är fullvärdiga.
 • Gruppbostad, boende med resurser för att tillgodose den boendes hela stödbehov
  Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden finns en fast bemanning som i huvudsak ska täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.
  Gruppbostad består av egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. Gruppbostad är till för personer med omfattande behov av tillsyn och omvårdnad och tät tillgång till personal. Gruppbostaden kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena är placerade så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De ligger i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta att nå.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut