Sölvesborgs kommun

Handlingsplan 2019

1. Trygghetsvandringar

Polisen förbinder sig att

 • följa brottsutvecklingen i syfte att identifiera särskilt brottsutsatta platser. Dessa platser prioriteras vid arbetet med trygghetsvandringar i BRå’s regi.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • utifrån trygghetsvandringarnas uppkomna behov arbeta för att förbättra den fysiska miljön i brottsförebyggande syfte.
 • under året genomföra trygghetsvandring i några av kommunens skolor. Dessa vandringar ska utgå från elevernas upplevelse av trygghet.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

2. Våld i nära relation

Polisen förbinder sig att

 • skyndsamt meddela socialtjänsten vid misstanke om missförhållande i hemmet eller misstanke om att barn far illa.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • tillse att personer som utsatts för våld i nära relation samt deras barn skyndsamt kan ges skyddat tillfälligt boende när polisen kontaktat socialförvaltningen.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är chefen för individ och familjeomsorgen.

3. Trygghetsmätningar

Trygghetsmätning ska genomföras med geografisk indelning för att öka möjligheten till olika insatser utifrån trygghetsbild.

Polisen förbinder sig att

 • ge särskild uppmärksamhet åt de problem som allmänheten i trygghetsmätningarna uppfattar som störst i närsamhället.
 • utifrån årets mätning arbeta med trygghet i centrum. I detta arbete ska polis fotpatrullera i centrum kvällstid eller i samband med evenemang vid minst 40 tillfällen under året.


Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • utifrån polisens trygghetsmätningar verka för att lämpliga trygghetsskapande åtgärder vidtas inom de områden som allmänheten upplever som ett problem.

Ansvariga för genomförande och uppföljning är kommunens verksamhetsutvecklare.

4. Minska tillgång till och konsumtion av alkohol och droger

Polisen förbinder sig att

 • medverka vid information om narkotika och alkohol riktad till föräldrar och personal vid kommunens högstadie- och gymnasieskolor om så önskas.
 • genomföra minst fem dokumenterade krogtillsyner tillsammans med kommunen under året.
 • genomföra minst tre tillsynsbesök på försäljningsställen av tobak gemensamt med Miljöförbundet Väst under året.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • genomföra 10 tillsynsbesök under avtalsperioden på försäljningsställen av tobak, för att se till att tobakslagstiftning följs.
 • genomföra tillsynsbesök under avtalsperioden på försäljningsställen av folköl, för att se till att alkohollagstiftning följs.
 • genomföra minst fem dokumenterade krogtillsyner tillsammans med polisen under avtalsperioden.

Ansvariga för genomförande och uppföljning är i tillämpliga delar Miljöförbund Väst samt Tillståndsenheten Västra Blekinge.

5. Brottsförebyggande barn/unga

Polisen och Sölvesborgs kommun gemensamt förbinder sig att

 • aktivt arbeta för att modellen för samverkansmöten mellan skola, socialtjänst och polis utvecklas ytterligare.

Ansvarig för genomförande och uppföljning vid Sölvesborgs kommun är barn- och utbildningschefen.

Polisen förbinder sig att

 • stödja kommunens projekt med ”Trygghetsvärdar” genom möjlighet till direktkontakt med polis för stöd och samråd under vissa utvalda kvällar man vandrar.
 • medverka i arbetet med att utveckla en lokalt anpassad variant av social insatsgrupp samt, efter samråd, i arbetet med de ungdomar som kan bli aktuella.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • utveckla arbetet med en lokalt anpassad variant av social insatsgrupp.
 • genomföra informationsinsatser riktade till barn, elever och vårdnadshavare rörande säkerhet och kränkningar på nätet, exempelvis genom Skolverkets lärportal ”Säker användning av nätet”

Ansvarig för genomförande och uppföljning är barn- och utbildningschefen.

 • utveckla projektet med ”Trygghetsvärdar” och under året erbjuda föreningar möjligheten att trygghetsvandra på platser där det bedöms lämpligt.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

 • fortsätta arbetet med närvaro av fritidledare och fältsekreterare i centrum samt på andra platser där ungdomar vistas.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

 1. Medborgardialog/medborgarlöfte

Polisen förbinder sig att

 • medverka vid olika evenemang i kommunen i syfte att skapa tillfällen för dialog med dem som bor och verkar i kommunen.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • i god tid underrätta polisen om evenemang som kan vara lämpliga för medborgardialog. Ansvariga för att informera kommunpolisen om lämpliga evenemang i kommunen är kultursamordnaren samt projektutvecklaren på kulturförvaltningen.

7. Trafiksäkerhet

Polisen förbinder sig att

 • under året genomföra minst två trafikkontroller riktade mot mopeder samt
 • arbeta aktivt med profilering av fordon och förare enligt polisens nationella trafikstrategi då det gäller brott på väg. Metodens syfte är att i trafiken upptäcka brottsaktiva och därigenom kunna rapportera trafikbrott men även andra brott de gör sig skyldiga till.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • verka för en god trafikmiljö kring förskolor och skolor för att skapa säkrare skolvägar för barn och ungdomar, samt
 • verka för en god trafikmiljö när det gäller gator, gång- och cykelbanor samt parkeringsområden.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är trafikingenjören.

 • informera föräldrar till mopedkörande ungdomar om trafiksäkerhet kopplat till mopeder.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

 1. Våldsbejakande extremism

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • i samråd med polis ta fram en lägesbild samt en handlingsplan rörande våldsbejakande extremism.

Ansvarig för genomförande och uppföljning är säkerhetssamordnaren.

9. Kommunikationsplan

Sölvesborgs kommun och polisen förbinder sig att

 • med hjälp av respektive organisations kommunikationsavdelning/kommunikatörer ta fram en kommunikationsplan för det brottsförebyggande arbetet.

Fokusområde - Färre tillgreppsbrott i Sölvesborgs kommun

Ökad DNA-märkning

Sölvesborgs kommun och polisen gemensamt förbinder sig att aktivt arbeta för att via informationsmöten, sociala medier m.m. lämna information om fördelarna med stöldskyddsmärkning.

Företagsbesök med brottsförebyggande samtal

Brottsdrabbade företagare ska kunna kontakta Sölvesborgs kommunpolis för att få ett brottsförebyggande besök. Vid besöket kan man tillsammans titta på hur risken för framtida brottslighet ska kunna minska. Besöket kan utgå ifrån inträffade brotts tillvägagångssätt eller vara helt förutsättningslöst.

Grannsamverkan i permanentbostäder

Polisen förbinder sig att

 • inventera befintliga grannsamverkansområden, starta upp nya områden samt medverka vid utbildningar och nätverksträffar.
 • via e-post informera kontaktpersonerna för samverkansområdena om aktuella frågor som rör grannsamverkan i kommunen.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • med personal från räddningstjänsten delta i utbildning avseende brand och vattenskador,
 • lämna information avseende grannsamverkan på kommunens hemsida,
 • ställa möteslokaler (exempelvis lektionssalar i skolor) till förfogande för att polis och räddningstjänst ska kunna möta boende,
 • tillåta boende att skylta för Grannsamverkan på kommunala gator/vägar.

Ansvariga för genomförande och uppföljning är räddningstjänsten, kommunikationsavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt trafikingenjören.

Brottsaktiva

Polisen förbinder sig att

 • meddela socialtjänsten om personer som, inom polisens arbete med brottsaktiva, uppger sig vilja förändra sitt liv och vill ha samhällets stöd i detta arbete.
 • göra riktade insatser mot de i kommunen boende brottsaktiva i syfte att lagföra individerna och återföra gods till brottsoffer. Polisens trafiksäkerhetsarbete kommer även fortsättningsvis vara en viktig del i arbetet med de brottsaktiva.

Sölvesborgs kommun förbinder sig att

 • med skyndsamhet handlägga/ägna särskild uppmärksamhet åt hjälpsökande individer som omfattas av polisens arbete mot brottsaktiva.

Ansvariga för genomförande och uppföljning är chefen för individ och familjeomsorgen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik