Sölvesborgs kommun

Kortversion av budget 2023

Stadsvy med havet och sölvesborgsbron

Kommunens budget för 2023 omsätter cirka 1 433 miljoner kronor. Här berättar vi hur Sölvesborgs kommun planerar att använda de pengar som finns förfogade under året.

Kommunens budget för 2023 omsätter cirka 1 433 miljoner kronor. Lite mer än 82 % av omsättningen rör verksamheterna barnomsorg, skola, äldre- och funktionshinderomsorg och övrig social verksamhet.

Härifrån kommer pengarna 2023

 • Kommunalskatt - 912 miljoner kronor
 • Generella statsbidrag - 271 miljoner kronor
 • Riktade statsbidrag - 247 miljoner kronor
 • Finansiella intäkter - 8 miljoner kronor

Totalt 1 438 miljoner kronor

Kommunalskatt

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Under 2023 går 21,82 kronor av varje hundralapp som du tjänar till Sölvesborgs kommun.

En stor del av pengarna används till den dagliga driften av våra olika verksamheter. Det handlar om personalkostnader, lokalkostnader och annat som behövs för att exempelvis våra förskolor, skolor och äldreboenden ska kunna fungera. Man kan likna dessa kostnader vid de räkningar som ett hushåll betalar för el, vatten och mat. Men det läggs också pengar på investeringar, långsiktiga satsningar som betalas över flera år, precis som när privatpersoner lånar pengar till ett hus eller en sommarstuga.

Investeringar

Kommunens investeringar under 2023 är på cirka 107 miljoner kronor. De största posterna är ombyggnad av Markgatans förskola, samt gatuutbyggnad i Ljungaviken.

Kostnaderna sprids över många år och de nya investeringarna ska ge fler skattebetalare, mer liv och lust i stadskärnan, fler företagare och barnen goda förutsättningar att bli trygga och välmående vuxna.

Så fördelas skattepengarna

Kommunens budget fördelat i våra olika verksamhetsområden 2023.

 • Barn och utbildning - 39 %
 • Vård, omsorg och stöd - 35 %
 • Individ och familj - 6 %
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning - 2 %
 • Uppleva och göra - 5 %
 • Samhällsbyggnad - 5 %
 • Näringsliv - 0,4 %
 • Ledning, stöd och förbund - 9 %

Om du räknar ihop siffrorna ovan märker du att summan blir 101,4 %. Det beror på att vi har avrundat siffrorna till närmaste heltal.

Under respektive avsnitt nedan berättar vi hur Sölvesborgs kommun planerar att använda de pengar som finns till förfogande under året. Klicka på plutecknet för att fälla ut texten.

Varje dag passerar 3 250 barn och elever entrén till någon av våra förskolor, skolor och fritidshem. På plats för att möta dessa individer och få dem att växa står cirka 660 engagerade medarbetare redo. Tillsammans med alla vårdnadshavare är det över 10 000 medborgare som påverkas av barn- och utbildningsverksamheten.

39 % av kommunens budget 2023 investeras i barnens och vår gemensamma framtid, vilket speglar det stora och viktiga uppdrag som barnomsorg och skola har.

I fokus 2023

Förskola och skola ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. För Sölvesborgs del innebär det samarbeten. Vi samarbetar mellan våra förskolor och skolor för att öka likvärdigheten. Vi samarbetar med andra kommuner för att få nya intryck och inspiration till verksamhetsutveckling. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner för att öka vår kompetens. Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens kulturråd är exempel på myndigheter som bidrar till våra verksamheters utveckling.

Att ha moderna och ändamålsenliga lokaler är viktigt och är efter vår personal den viktigaste resursen i mötet med barn och elever. Vi projekterar en ny förskola med fem avdelningar på Markgatan och en renoverad, om- och tillbyggd anpassad grundskola i Mjällby.

Så mycket kostar det 2023


Kostnad

Varav egenavgift

En elev i förskolan

153 500 kr

11 940 kr/år

En elev i grundskolan

134 800 kr

0 kr/år

En elev i gymnasieskolan

129 500 kr

0 kr/år

Om man ska generalisera är vi människor dyrare i drift i början och slutet av livet. Somliga av oss är i behov av stöd hela livet på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Våra verksamheter finns för dig. Varje individ ska själv få bestämma över sin tillvaro och sitt behov av stöd. Det handlar om livskvalitet. Totalt hjälper arbete- och välfärdsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen just nu cirka 1 200 personer i åldern 3-107 år.

35 % av kommunens budget 2023 går till omsorg för äldre, personer med funktionsnedsättningar och kommuninvånare med behov av sjukvård

I fokus 2023

 • För att alla ska kunna ha en meningsfull vardag så fortsätter vi att utveckla aktiviteter och underhållning för seniorer på våra särskilda boenden.
 • Den samverkan vi inlett med regionen gällande nära vård fortsätter. Det gör vi för att säkerställa en trygg hemgång från sjukhuset.
 • Framtiden ställer nya krav på välfärdstekniken och vi vill vara redo. Under året kommer vi därför att fortsätta att utveckla tekniken inom vård och omsorgen.
 • Vi ska planera och arbeta för framtagande av en ny gruppbostad (LSS).
 • Struktur och utformning av boendestödsinsatser är en viktig punkt på agendan som står i fokus 2023.

Så mycket kostar det 2023


Kostnad

Varav egenavgift

En person i särskilt boende

801 000 kr/år

132 000 kr/år

En person i gruppboende

1 149 000 kr/år

74 000 kr/år (endast hyra)

Nettokostnad i kronor. Kostnaden är endast beräknad på de boenden som kommunen driver i egen regi.

Alla människor kan någon gång i sitt liv behöva stöd och hjälp från individ och familjeomsorgen för att skapa en bättre livssituation och självständighet. Vi verkar för att barn och unga växer upp under trygga levnadsförhållanden, och att alla får det stöd och den hjälp de behöver. Detta stöd är kostnadsfritt.

2023 går 6 % av kommunens budget till Individ- och familjeomsorgen som ger stöd och vägledning till barn, ungdomar och vuxna.

I fokus 2023

Betydande kostnader har gått till externt köpt vård under de senaste åren. För att förbättra detta har verksamheten arbetat med att stärka den hemmabaserade verksamheten. Detta gör vi bland annat genom tidiga insatser hos familjer med små barn och utökat stöd till unga av våra behandlare.

Det råder en brist på socionomer i Sverige vilket gör att det är svårt att rekrytera socionomer. Vi behöver därför arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla personalen i verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2023.

Två viktiga delar i att få ett självständigt och socialt hållbart liv är arbete och boende. Tillgången på dessa är en förutsättning för ett effektivt socialt arbete. Idag finns det goda förutsättningar att utveckla sysselsättningen genom ett bra samarbete med olika delar i kommunen, såsom Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum.

Bostadsbristen är en större utmaning. Denna drabbar idag främst ensamkommande unga och personer som efter missbruk- och beroendebehandling behöver komma ut i ett självständigt liv. Bostadsbristen bromsar även det sociala arbetet. Risken är att avsaknaden av bostad kan försvåra den enskildes utveckling och motivation. Det bidrar till en ökad risk att falla tillbaka till ett destruktivt liv utanför samhället och bromsar integrationsarbetet.

Så mycket kostar det 2023


Sölvesborg

Blekinge län

Hela Sverige

Barn- och ungdomsvård

2 179 kr/invånare

2 288 kr/invånare

2 303 kr/invånare

Missbruksvård för vuxna

691 kr/invånare

605 kr/invånare

756 kr/invånare

Ekonomiskt bistånd

575 kr/invånare

927 kr/invånare

1 395 kr/invånare

Nettokostnad i kronor per kommuninvånare under 1 år, siffrorna är från år 2021.


Sölvesborg

Blekinge län

Hela Sverige

Total kostnad individ- och familjeomsorgen

3 804 kr/invånare

4 175 kr/invånare

4 816 kr/invånare

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) 2023

En del av kommunens budget går till satsningar som ska minska arbetslösheten i Sölvesborgs kommun. Vi ger våra kommuninvånare möjligheten till stöd och vägledning för att komma vidare till arbete eller studier.

2 % av kommunens budget 2023 går till satsningar inom arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I fokus 2023

Under det kommande året ska vi stärka samarbetet mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i kommunen samt ekonomiskt bistånd och integration. Detta gör vi i syfte att få fler av kommunens invånare att bli självförsörjande. Vi vill också närma oss det lokala näringslivet för att kunna bidra till att vi ökar kompetensförsörjningen i Sölvesborgs kommun.

Abetslösheten i januari 2023

Sölvesborg

Blekinge län

Sverige

6,5 %

7,6 %

6,5 %

Källa: Statistik från Arbetsförmedlningen, åldersurval 16-64 år.

Vi människor har ett behov av att få vara en del av ett sammanhang, för att må bra söker vi nya upplevelser. Många hittar sin plats i föreningslivet. Fritid och kultur är viktiga delar av kommunens verksamhet. De skapar ett gott liv för dig som kommuninvånare.

2023 går 5 % av kommunens budget till ett brett fritid- och kulturutbud och programverksamhet för alla åldrar.

Fokus 2023

Vi kommer att göra insatser på friluftslivet på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för utevistelse i naturen. Vi fortsätter att utveckla Svarta Led med nya aktivitetsytor och ser fram emot att våra kommuninvånare ska hitta till de nya aktivitetsytor som tillkommit här.

Föreningslivet håller fortfarande på att återhämta sig efter tuffa år till följd av pandemin. Vi forsätter vårt nära samarbete med föreningarna för att de på bästa sätt ska kunna återstarta sin verksamhet och återgå till normalläge.

Under 2023 kommer vi att lansera en ny app som riktar sig till ungdomar. I appen Ung i Sölvesborg kan ungdomar och vårdnadshavare hålla koll på vad som händer i kommunen, lämna in förslag på aktiviteter eller tycka till om något man vill påverka.

Vi fortsätter att utveckla våra mötesplatser för seniorer, Duvan i centrala Sölvesborg och Svalan i Mjällby, med ett varierat utbud av underhållning och aktiviteter.

Så mycket kostar det 2023


Kostnad

Föreningsbidrag (fördelas ut till cirka 170 föreningar)

Cirka 4,5 miljoner kr/år

Visste du att...

 • Varje år görs det cirka 10 000 besök på våra fritidsgårdar eller deras lovaktiviteter (av ungdomar 11-19 år).
 • 2022 gjordes 76 037 besök på våra bibliotek.
 • 2022 gjordes cirka 15 380 besök på våra öppna mötesplatser Duvan och Svalan (av seniorer 65 år och äldre).

En viktig del i kommunens verksamhet består av samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar om att planera och utveckla, bygga och ta hand om kommunala ytor som parker, lekplatser, gator, fastigheter med mera. Nu och för framtiden.

Du vistas dagligen i det offentliga rummet som kommunen ansvarar för. Du cyklar på kommunens cykelvägar, kör bil på de kommunala gatorna, promenerar på gångbanor, vistas i parkmiljöer, skolor, förskolor, och idrottsanläggningar.

5 % av kommunens budget 2023 går till boende, miljö och trafik.

I fokus 2023

Förvaltningen kommer under det närmaste året att restaurera och bygga nya lekplatser runt om i kommunen, anlägga nya cykelvägar och öka tryggheten i den offentliga miljön genom förbättrad belysning.

En ny förskola, vid nuvarande Markgatans förskola ska byggas under 2023-2024. Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. En ombyggnad av ytor runt resecentrum har påbörjats och ska färdigställas under 2023.

Under 2022 upplevdes omfattande kostnadsökningar på inköp av tjänster och produkter, onormalt höga el- och uppvärmningskostnader som drastiskt ökat. Bedömningen är att denna ökande kostnadsutveckling fortsätter under år 2023. Vi fortsätter arbetet med att identifiera och genomföra energieffektivisering, samt att skapa trygghetsskapande åtgärder för våra fastigheter.

Så mycket kostar det 2023


Kostnad

Att bygga en ny förskola

cirka 28 000 kr/kvm byggyta

Att anlägga en bilväg (huvudled)

12 000 kr/meter väg

Att anlägga en gång- och cykelväg

5 000 kr/meter väg

Att anlägga en lyktstolpe för gatubelysning

17 000 kr/stolpe

I Sölvesborg har vi över 2 000 företag, det är imponerade i en kommun med cirka 17 500 invånare. Näringslivskontoret arbetar för att det ska vara enkelt att driva företag i kommunen.

Kommunens vision för näringslivsarbetet är att befintliga och nystartade företag ska se Sölvesborg som den självklara orten att utveckla sin verksamhet på. Ett välmående näringsliv påverkar Sölvesborgs attraktionskraft som kommun vilket gör oss som kommun till en bra plats att besöka, leva, bo och verka i.

0,4 % av kommunens budget 2023 går till näringslivsfrämjande arbete och åtgärder.

Fokus 2023

Under 2023 kommer vi att lägga mycket fokus på att identifiera framtida möjlig företags- och industrimark, vilket är en brist just nu. Detta görs tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Framförallt är större sammanhängande ytor nära infartslederna mycket eftertraktade.

Kommunens målsättning med att öka besöksnäringen fortsätter och under 2023 hoppas vi att spaden sätts i marken till Hotell Rasta som blir en viktig kugge i arbetet med att locka fler besökare till Sölvesborg.

2022 var ett rekordår för våra hotell, Bed and Breakfast, campingar och stugbyar som gemensamt hade över 150 000 gästnätter. Det är siffror som vi inte sett tidigare och extra roligt är att många väljer att turista här även under vinterhalvåret. Vi fortsätter att arbeta med nätverksskapande insatser och samverkan med många aktörer för att stärka vår kommun som besöksmål. Vi har exempelvis nyligen blivit en del av nätverket ARK 56. Vi samverkar även med Visit Blekinge som 2023 genomför Blekinge gårdsbutiksrunda och Blekinge Adventure Festival i samtliga kommuner.

Visste du att...

 • Den 31 december 2022 fanns det 2 011 stycken företag i Sölvesborgs kommun.
 • Det startades 120 nya företag under 2022.
 • Företagen i Sölvesborgs kommun skapar välfärd motsvarande 1 226 miljoner kronor.
 • Sölvesborg har en av länets lägsta arbetslöshetstal och har så haft en längre tid. Under pandemins första del ökade arbetslösheten relativt mycket men har sedan fallit tillbaka förvånansvärt snabbt.
 • Antalet elever som drev UF-företag på Furulundsskolan 2022 var totalt 54 % (108 elever) av en årskull. Det är nytt rekord för Sölvesborg (genomsnittet i Blekinge ligger på ungefär 40 %).
  (Ett UF-företag är ett företag som startas, drivs och avvecklas undernett läsår på gymnasiet. Det rustar våra unga inför framtiden och är ett stort plus hos många arbetsgivare när ungdomarna senare ska ge sig ut i arbetslivet.)

För att kommunens alla verksamheter ska snurra runt så krävs en del stöttande verksamhet, och några som leder. Därför finns det avdelningar som hjälper organisationen. Här ingår exempelvis samordning, ekonomi, personal- och lönefrågor, kommunikation, IT, juridik och administration. Ytterligare exempel på områden som får en del av skattepengarna är vårt medborgarkontor, trygghet, säkerhet och folkhälsa, samt måltidsservice och städservice.

Samarbeten

En del av kommunens budget läggs på de två kommunalförbund som drivs tillsammans med Karlshamns och Olofströms kommuner. En heltidsstation, fem deltidsstationer, ett brandvärn samt ett skogsbrandvärn. Räddningstjänsten Västra Blekinge sköter räddningstjänst med heltids- och deltidsbrandmän redo att rycka ut under årets alla dagar och timmar. Cirka 160 anställda (varav operativ personal heltid cirka 28 st) täcker ett område med cirka 63 000 invånare. Miljöförbundet Blekinge Väst handhar de flesta frågor som rör miljö- och hälsoskydd. Deras inspektörer gör tillsyn och kontroll av livsmedelshantering, hälsoskyddsverksamheter och miljöfarliga verksamheter. De fullgör också myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2023 går 9 % av kommunens budget till samarbeten, ledning och stöd

I fokus 2023

Under 2023 och åren därefter arbetar kommunen vidare med målinriktade åtgärder och aktiviteter som ska leda oss närmare visionen om att Sölvesborg är möjligheternas kommun. Vi förbättrar vår allmänna service så vi blir mer tillgängliga och förenklar hanteringen av ärenden för våra medborgare, exempelvis genom införande av fler e-tjänster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik