Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Coronapandemin påverkar våra verksamheter på olika sätt. Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Riktlinjer för skola och förskola, uppdaterat 2021-09-16

Friska barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem

Generellt gäller att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Barn kan vara i förskolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter utevistelse.

Undantag när någon i familjen har covid-19

Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad smitta ska stanna hemma enligt de förhållningsregler som Smittskydd Blekinge ger, även om de själva är symtomfria.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i den mån det är möjligt. Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.

Om vårdnadshavare är sjuk utan konstaterad covid-19 bör annan person hämta och lämna barnet då Sölvesborgs kommun gör bedömningen att de yngsta barnen inte kan lämnas till verksamhet utan att kontakt med andra sker. Om man som vårdnadshavare trots sjukdom väljer att lämna eller hämta sina barn är det viktigt att man tar kontakt och har en dialog med förskola eller fritidshem så vi kan hitta en trygg lösning i det enskilda fallet.

För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun).

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Sjukanmäl ditt barn efter förskolans eller skolans rutiner.

Provtagning av barn

Elever som provtagits för covid-19 ska stanna hemma från skolan i väntan på provsvar. Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall kan det bli aktuellt att provta alla elever i en klass och att dessa ska stanna hemma i väntan på provsvar. Det meddelas i så fall via rektor efter beslut av skolchef och i samråd med Region Blekinges smittskydd.

Provtagning med antigentest (snabbtest)

Sölvesborgs kommun uppmanar dig som vårdnadshavare att vara extra uppmärksam på att vårdcentralen
ska meddelas om barnet testas positivt av ett antigentest. Detta för skyldigheten att meddela om smitta och ingå i Regionens smittspårning.

Återgång till förskola och skola efter sjukdom

Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge de känner sig sjuka och de ska vara symtomfria i minst två dagar innan de kommer tillbaka till förskola och skola.

Barnet kan gå tillbaka till skolan eller förskolan tidigast sju dagar efter insjuknandet, om det tillfrisknat, det här gäller alla barn, även barn under tio år som inte provtas. Barnet kan ha kvar lindriga symptom som torrhosta och lätt snuva, men ändå gå tillbaka till förskolan eller skolan. Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa. Personalen har tolkningsföreträde avseende om barn och elever kan vara i verksamheten eller inte utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid lindriga symtom

Om barnet bara får lindriga förkylningssymptom som går över efter ett dygn, kan barnet återgå till skolan
eller förskolan på fjärde dagen efter att förkylningssymtomen kom. Detta om barnet fortsätter att vara fri
från förkylningssymtom.
Som förkylningssymtom räknas något av följande:

  • snuva
  • nästäppa
  • ont i halsen
  • hosta
  • feber

Testa dig efter utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. Rekommendationen gäller fram till 31 oktober 2021.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Det finns en allmän samhällsspridning av covid-19. Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Ja, det finns personer som är hemma på grund av covid-19. Berörda personer i smittspårning är informerade. Det är viktigt att vi alla följer de riktlinjer som finns för att minska riskerna för smittspridning.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik