Sölvesborgs kommun

Energianvändning

Just nu är priset på el i vårt område mycket högt och kan stiga ännu mer. Genom att minska vår elförbrukning kan både priset på energi och risken för elavbrott minska. Här hittar du information om vad som görs från olika myndigheter, samt vad du kan göra själv.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Anledningen till detta är flera; höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i överföringsnätet och underhåll av kärnkraften. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Vad gör Sölvesborgs kommun?

Sölvesborgs kommun som organisation har en särskild skyldighet att prioritera vår energianvändning så att elen räcker till det mest nödvändiga, bland annat eftersom vi är en offentlig verksamhet med lagstiftade ansvar för andra människor, till exempel barn, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom vårt kärnuppdrag.

Sölvesborgs kommun som organisation har ansvar att prioritera kommunens energianvändning för att minska elkonsumtionen och värna om miljön. Detta är ett pågående arbete inom kommunen som vi nu intensifierar med anledning av pågående energisituation. En intern arbetsgrupp har bildats, bestående av tjänstepersoner från kommunens verksamheter, som ska identifiera åtgärder som kan komma att bli aktuella för att minska kommunens energianvändning. Det kan till exempel handla om att stänga av vattenpumpar i fontäner tidigare på säsongen, helt eller delvis släcka dekorativ belysning av offentliga byggnader och konstverk eller se över fastigheternas energiförbrukning för att effektivisera.

Vi konsekvensbeskriver varje åtgärd innan genomförande och väger in aspekter som trygghet och säkerhet och har alltid äldre- och barnperspektivet i åtanke. Eftersom vi är en offentlig verksamhet med lagstiftade ansvar för andra människor, till exempel barn, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom vårt kärnuppdrag, säkerställer vi alltid att deras hälsa och välbefinnande inte påverkas av våra åtgärder.

Vissa åtgärder är enkla och kan genomföras direkt medan andra kräver utredning eller politiska beslut.

Information och tips

Även du som privatperson kan göra saker för att minska både din elförbrukning och elkostnad. Även små insatser ger stor effekt. Här hittar du länkar till källor med värdefull information om bakgrunden till dagens situation samt tips på vad du kan göra för att minska din förbrukning och dina kostnader.

Vad är styrel?

Elnätet måste hela tiden vara i balans mellan produktion och konsumtion. Vid ett plötsligt bortfall av produktion måste därför en snabb nedgång av konsumtion ske. På så sätt räddas elnätet från kollaps.

Förenklat handlar styrel om vem som ska få el när vi inte har tillräckligt till alla. Det går ut på att man vid risk för elbrist säkerställer el till samhällsviktiga verksamheter som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst.

Större avbrott är ytterst sällsynta tack vare att Sverige har ett välutvecklat och robust elnät. Men risken finns där hela tiden. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när den nationella och importerade elektriciteten inte räcker till. Det är här Styrel kommer in. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Du hittar mer information om styrel på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om elförsörjning och styrel

Vi står inför en utmanande vinter. Södra Sverige riskerar i vinter att hamna i en elbristsituation, det vill säga behovet av el täcks inte av egen produktion eller import. Sett till helåret har vi som land ett överskott av el och exporterar. Men el är en färskvara som inte kan lagras. Under kalla vindstilla dagar kan det därför uppstå ett underskott när vi konsumerar mer än vi producerar. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att vi kan importera el från länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Risken för brist i vinter är fortfarande låg men vi behöver vidta åtgärder nu för att minimera risken. Oftast täcker produktionen av el efterfrågan. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå ett underskott, det vill säga vi konsumerar mer än vi producerar. Då måste vi importera el från våra grannländer. Om det vid det tillfället inte går att importera el uppstår brist och vi kan tvingas stänga av el för att inte elnätet ska kollapsa.

Sverige har under flera år varit beroende av att import vid de mest ansträngda situationerna. På grund av omvärldsläget minskar sannolikheten att kunna importera från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

El är en färskvara. Det svenska elsystemet sitter ihop med våra grannländer och utgör en elmarknad där olika länder kan exportera och importera el mellan varandra. Om det är billigare att importera el från ett område, eller om den inhemska produktionen inte räcker till, importerar vi el.

Normalt brukar Sverige importera cirka 36 timmar på ett år. I vinter beräknas behovet uppgå till cirka 149 timmar Länk till annan webbplats..

När vi pratar överskott är det sett över hela året. En solig, blåsig sommardag producerar vi mer än vi konsumerar och kan därför exportera el. Men en kall, vindstilla dag producerar vi inte alltid tillräckligt mycket el för att täcka behovet och då måste vi importera. Dessutom har vi i dag ingen tillräcklig infrastruktur för att frakta el från norra delarna av landet.

Även om vi producerar mer el än vi själva använder i Sverige krävs att den kan överföras dit den behövs. Kapacitetsbrist innebär att ledningarna är underdimensionerade för våra behov. För att undvika kapacitetsbrist behöver hela elnätet vara rätt dimensionerat, från stamnätet, till regionnätet och vidare till lokalnätet. Norra Sverige med sina vattenkraftverk har därför inte samma utmaningar som södra Sverige.

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.

Elnätet måste hela tiden vara i balans mellan produktion och konsumtion. Vid ett plötsligt bortfall av produktion måste därför en snabb nedgång av konsumtion ske. På så sätt räddas elnätet från kollaps. Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. El styrs om till prioriterade ledningar och metoden kallas styrel för att lindra konsekvenserna för samhället.

Förenklat handlar styrel om vem som ska få el när vi inte har tillräckligt till alla. Det går ut på att man vid risk för elbrist säkerställer el till samhällsviktiga verksamheter som till exempel sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst.

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

Hur verksamheter ska prioriteras regleras i styrels-förordningen. I den anges åtta olika prioritetsklasser:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare som privatpersoner.

En frånkoppling av elen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som medborgare ska du alltid vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning. Läs mer om hur du förbereder dig på krisinformation.se/detta-kan-handa/hemberedskap. Länk till annan webbplats.

Det går inte att svara på exakt, men enligt Svenska Kraftnät kan ett rimligt scenario för vintern vara två till tre timmar åt gången. Om elen behöver stängas av en längre tid kan frånkopplingen roteras. Det betyder att en enskild användare inte drabbas för hårt.

Svenska kraftnät går ut med kommunikation i media om det finns risk för en frånkoppling inom det närmaste dygnet. Länsstyrelsen kommer också att informeras och kommer då att inleda samverkan med länets aktörer. Som vid vanliga strömavbrott kommer elbolagen att gå ut med driftinformation i sina kanaler.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö