Sölvesborgs kommun

FAQ, vanliga frågor och svar på temat bygga & bo

Under de möten för medborgardialog som genomförts hösten 2021 i arbetet med Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan, har det funnits möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstepersoner

Många frågor har handlat om trafik och infrastruktur, allt från att man pekar ut specifika vägar till att man undrar om det finns en plan för laddstolpar till elbilar, och det är bra att dessa tas upp i det här sammanhanget, så att vi kan ha dem med oss i det fortsatta arbetet med översiktsplanen, eftersom det ofta handlar om ett långsiktigt arbete och stora investeringar.

Men en del frågor kunde vi helt eller delvis besvara på en gång under mötet. Eftersom vi tror att det kan vara fler som undrar samma sak, så har vi sammanställt dem nedan. Frågorna och svaren är delvis omformulerade i mer allmänna ordalag, jämfört med de i vissa fall mer specifika frågorna som ställdes på mötena.

Hur kan vi möta den stora efterfrågan på bostäder och företagsmark och hitta nya områden att exploatera?
Det är en komplex fråga – samtidigt som man vill möta efterfrågan, så behöver den vägas mot andra intressen, som att bevara befintlig natur till exempel.

Är det fortfarande kommunens vision att bli 20 000 invånare?
Nej, den visionen gällde fram till 2020, här kan du läsa mer om den nya visionen som gäller från 2022.

Hur tänker man kring kommunens lekplatser?
Tanken är att de ska utvecklas till att bli mer av mötesplatser för barnfamiljer, vi håller till exempel just nu för fullt på och bygger en större lekplats i Mjällby. Men det kommer fortfarande att finnas kvar många små lekplatser också i kommunen. Här kan du läsa mer om den nya lekplatsen i Mjällby.

Under 2022 kommer en Fjärilspark börja anläggas i Mjällby. Foto: Sölvesborgs kommun.

Hur tänker man kring utveckling av Mjällby?
Det händer mycket positivt i Mjällby just nu, tanken är att ta upp ett tidigare pausat planprogram för att på sikt skapa en bättre helhet i området, men om vi kan göra det eller inte beror delvis på en privat aktörs planer för framtiden. Här kan du läsa mer om det nya bostadsområdet på Trinnestensvägen och Fjärilsparken i Mjällby.

Hur ställer sig kommunens till konceptboenden och att privata företag exploaterar större områden för bostäder?
Det finns inget generellt svar på den frågan, det kan fungera i vissa fall och vara mindre lämpligt i andra. Bl.a. efterfrågan avgör.

Vill kommunen öka sitt invånarantal?
Generellt ja, på ett ansvarsfullt sätt.

Vill kommunen utvecklas som besöks- och turistort?
Ja.

Vill kommunen öka antalet företag?
Ja.

Vad händer med planerna för ett nytt bostadsområde på platsen där rökeriet i Hällevik finns idag?

Visualisering av det nya förslaget. Illustration: Sweco.

Det ursprungliga förslaget har förändrats för att bättre matcha de synpunkter som kommit in.

Samråd- och granskningsskedet har passerat, vilket innebär att om inget oförutsett dyker upp i den fördjupade markundersökning som nu görs, är chansen man har att påverka som medborgare genom att prata med de förtroendevalda politikerna, som kommer att fatta beslutet. De som har lämnat synpunkter under samråd eller granskning och inte varit anonyma, har också möjlighet att överklaga det politiska beslutet när det fattats, om man inte är nöjd med det.

Projektet är ett privat initiativ men beslut om antagande av detaljplan fattas av Sölvesborgs kommun.

den här länken kan du läsa mer om detaljplaneprocessen, här hittar du det aktuella planförslaget och här kontaktuppgifter till de förtroendevalda politikerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur går det med det nya reningsverket i Nogerund?

Bra, det är färdigt och i drift!

Läs mer på den här länken till Sölvesborg Energis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där de berättar om det nya reningsverket i samband med världsvattendagen i våras.

Kommer Havalidens skola i Hällevik att byggas ut den närmsta tiden?
Det beror på hur stora barngrupperna blir framöver och politiska prioriteringar.

Kan man förbättra parkeringssituationen utanför det särskilda boendet Svalan i Mjällby, på Sockenvägen?
Befintliga verksamheter ska lösa sina egna behov av parkeringar. På Sockenvägen är det allmän parkering, där alla har rätt att parkera enligt de regler som gäller (max 24 timmar).

Kan man förbättra parkeringssituationen vid de kommunala badplatserna, till exempel vid Sandvikens badstrand?
Sölvesborgs kommun äger inte ytterligare mark i anslutning till Sandvikens badstrand som kan användas som parkering. Diskussioner förs dock med privata fastighetsägare för att lösa detta.

Under ett antal år har Sölvesborgs kommun satsat på en badbuss till stränderna i Sandviken, Tredenborg och Torsö, bland annat för att minska trycket på parkeringsplatser, men hittills har det tyvärr varit få som använt den.

Läs mer om hur badbussen fungerade sommaren 2021 på den här länken.

Parkeringsplatser till boende, både befintliga och vid eventuella utbyggnader av bostadsområden, måste man lösa själv på den egna tomten, man kan inte hänvisa till de allmänna parkeringsplatserna.

Planerar man att utöka antalet gång- och cykelvägar och belysa fler av dem?
Trafikverket, som ansvarar för flera av de större vägarna på listerlandet, har påbörjat en s.k. åtgärdsvalsstudie (ÅVS) med Mjällby som centralort, där man ser över behov och möjligheter att förbättra nätet av gång- och cykelvägar på listerlandet. För de delar kommunen ansvarar för finns en årlig budget och prioritering av utökad belysning görs bl.a. utifrån hur mycket gång- och cykelvägarna används.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö