Sölvesborgs kommun

Pågående arbete med ny översiktsplan

Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 att anta ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun. En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren 2021. Under arbetets gång har planförslaget varit ute på remiss med möjlighet att lämna synpunkter vid två tillfällen, det som kallas samråd och granskning. Arbetet startades dock upp med en tidig medborgardialog under hösten 2021 för att samla in kunskapsunderlag till planen. Läs mer om planarbetet här nedan.

Översiktsplanen har antagits

Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 att anta ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun. Det justerade protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 3 november 2023. Se samtliga planhandlingar och justerat protokoll under relaterade länkar.

En översiktsplan gäller först sedan antagandebeslutet har fått laga kraft enligt 3 kap. 21 § plan- och bygglagen.

Överklagan

En översiktsplan är inte juridiskt bindande och själva innehållet kan därför inte överklagas. Beslutet om att anta en översiktsplan kan endast överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige, 13 kap. 1 § plan- och bygglagen. Ett överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Alla kommunens medborgare har rätt att överklaga beslutet om att anta planen. Överklagandet ska senast den 24 november 2023 lämnas skriftligen till förvaltningsrätten, eller till kommunen som skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten, för prövning.

Det här har gjorts

Uppstart av ÖP-arbetet – våren 2021

  • Projektorganisation sattes samman, projektplan och tidplan togs fram och godkändes av den politiska styrgruppen. En kommunikationsplan har tagits fram.

Tidig medborgardialog – hösten och vintern 2021

  • Bidra med dina kunskaper om kommunen och synpunkter om Sölvesborgs framtida utveckling! Medborgarnas synpunkter är ett viktigt kunskapsunderlag till översiktsplanen.

Samråd – sommaren 2022

  • Under tiden 23 maj till 31 augusti 2022 fanns möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Vi fick in totalt 91 yttranden.

Granskning – vintern 2022/våren 2023

  • Under hösten sammanställdes och bemöttes alla inkomna samrådssynpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget reviderades och granskningshandlingar togs fram. Under tiden 27 februari till 30 april 2023 fanns möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Vi fick in totalt 48 yttranden.

Antagande – hösten 2023

  • Under sommaren sammanställdes och bemöttes alla inkomna granskningssynpunkter i ett särskilt utlåtande. Planförslaget reviderades i mindre omfattning och antagandehandlingar togs fram. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 att anta ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun.

Relaterade kontakter

Samhällsplanerare
Anna Terning
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456 81 60 51

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö