Sölvesborgs kommun

Pågående arbete med ny översiktsplan

Drönarfoto över centrala Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Drönarfoto över centrala Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren 2021. Målsättningen är att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2023. Under arbetet kommer förslaget till ny översiktsplan att ställas ut för synpunkter två gånger, under det som kallas samråd och granskning. Arbetet startas dock upp med en tidig medborgardialog för att samla in kunskapsunderlag till planen.

Det här har gjorts

Uppstart av ÖP-arbetet – våren 2021

  • Projektorganisation sattes samman, projektplan och tidplan togs fram och godkändes av den politiska styrgruppen. En kommunikationsplan har tagits fram.

Tidig medborgardialog – hösten och vintern 2021

  • Bidra med dina kunskaper om kommunen och synpunkter om Sölvesborgs framtida utveckling! Medborgarnas synpunkter är ett viktigt kunskapsunderlag till översiktsplanen.

Det här har vi kvar att göra

Samråd – våren 2022

  • Möjlighet att tycka till om förslaget för ny översiktsplan.

Granskning – vintern 2022/2023

  • Ge synpunkter på sådant vi missat eller som är fel.

Antagande av översiktsplan – 2023

  • Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

Läs mer

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö