Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Hosaby 11:41 och 11:27 (Brittåsavägen)

Ett förslag till detaljplan för del av Hörvik har tagits fram. Planen har varit ute på samråd (hösten 2019).

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att planlägga för bostadsändamål och på så sätt bekräfta nuvarande markanvändning. Planförslaget är utformat utifrån gällande byggnation med viss möjlighet till utbyggnad sett till höjd och på marken.

Planområdet är beläget i Hörvik, cirka 400 meter söder om hamnområdet i Hörvik och omfattar en yta på cirka 1,6 ha.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö