Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 3:1 och 3:5 (Hermans heja)

Ett förslag till detaljplan för småbåtshamnen Hermans Heja har varit på samråd under tiden 21 juni – 27 augusti 2021. Nu pågår arbete med att gå igenom inkomna synpunkter.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att ta ett helhetsgrepp över Hermans Heja för att pröva de befintliga verksamheter i form av småbåtshamn, sjöräddning mm som finns idag, i strid mot gällande detaljplaner. Avsikten är att upprätta en ny detaljplan där pågående markanvändning för dessa verksamheter säkerställs. Men också möjliggöra viss utveckling av området som småbåtshamn.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2020-08-25 § 118, gav byggnadsnämnden i sin tur 2020-10-01 § 84 stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området. Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-03 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se (semester vecka 27 till och med vecka 31)

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta samråd.pdf , 402.9 kB, öppnas i nytt fönster. 402.9 kB 2021-06-18 09.00
Planbeskrivning samråd.pdf , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2021-06-18 09.00
Illustration.pdf , 660.8 kB, öppnas i nytt fönster. 660.8 kB 2021-06-18 09.00
Samrådsbrev_HermansHeja.pdf , 245.5 kB, öppnas i nytt fönster. 245.5 kB 2021-06-18 09.00
Undersökning om betydande miljöpåverkan inkl yttrande.pdf , 598.5 kB, öppnas i nytt fönster. 598.5 kB 2021-06-18 09.00
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö