Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Siretorp 9:11

Ett förslag till detaljplan för Siretorp 9:11 har tagits fram. Under tiden 4 okt – 25 okt 2021 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att pröva möjligheten att planlägga marken till två tomter för bostäder/fritidsbebyggelse.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 25 okt 2021 antingen via e-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se, eller via postadress: Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 34 Sölvesborg. Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-816361, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Handlingar

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö