Sölvesborgs kommun

Ändring av detaljplan K13 för (del av) Mjällby 10:112, Krokås

Ett förslag till ändring av detaljplan enl ovan har tagits fram. Under tiden
16 maj – 6 juni 2022 gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att pröva möjligheten att ändra administrativa planbestämmelser för att kunna genomföra planen från 2008.

Den gällande detaljplanen har en genomförandetid som löper fram till 2023-11-26. Under genomförandetiden får en detaljplan inte ändras mot berörda fastighetsägares vilja.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan, och fastighetsförteckning. Samtliga handlingarna (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa på Sölvesborgs hemsida www.solvesborg.se/planer. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö