Strandplan - så här sköts våra stränder

Sandviken. Foto: Mattias Nilsson

Sandviken. Foto: Mattias Nilsson

Våra havsbad, badplatser är en oerhörd tillgång för Sölvesborgs kommun. I vår marknadsföring av kommunen lyfter vi ofta fram just badplatserna som ett skäl att besöka vår kommun. Våra badplatser ska vara de mest välskötta havsbaden i Blekinge.

Sölvesborgs kommun är stolta över sina stränder och angelägna om att de ska vara i bra skick. Genom att planera arbetet med våra stränder vill vi erbjuda våra invånare och besökare en attraktiv strandmiljö.

Kusten är ett viktigt inslag i friluftslivet och utgör en stor tillgång för kommuninvånarnas allmänna rekreationsmöjlighet året om. Ur ett besöksnäringsperspektiv är det också viktigt att vi har fina stränder, inte minst då vi under sommarhalvåret ser en ökad tillströmning av besökare.

Ansvarsfördelningen är att fritid-och kulturnämnden är den politiska nämnd som har ansvaret för badplatserna och som budgeterar dess kostnader. Därefter sker en beställning vi s.k. internhyra gentemot fastighetsavdelningen, som har det praktiska ansvaret för skötseln. Fastighetskontoret har i sin tur engagerat parkavdelningen för del av skötseln, strandrengöring, gräsklippning osv. Kommunens naturvårdslag involveras också vid behov.

Toalettstädning och renhållning av stränder är utlagt på entreprenad.

Bakgrund till strandplan

Strandplanen syftar bland annat till:

 • Att beskriva vilken service och utrustningsnivå de olika stränderna har.
 • Att fungera som en manual för de kommunala stränderna, definiera ansvar och skötselnivå.

Endast de kommunalt skötta stränderna behandlas i strandplanen således inte privata stränder och övrigt benämnda badplatser. Strandplanen utvärderas årligen av fritidskontoret.

Syfte

Berörda förvaltningar ska inom kommunen se över förutsättningarna för att öka och förbättra vår service, säkerhet, information, tillgänglighet, vattenkvalitet, avfallshantering, m.m. vid de kommunalt skötta badplatserna längs vår kust.

Mål

Genom att systematiskt arbeta efter vår strandplan där vår kunskap och erfarenhet av kusten är samlad och uppdaterad så ska kommunen kunna erbjuda våra invånare/besökare följande:

 • Bra service
 • Bra säkerhet
 • Tydlig information
 • Rena och välskötta stränder
 • Bra vattenkvalitet
 • Avfallshantering
 • Fortsatta utvecklingsmöjligheter

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp bestående av personer från olika förvaltningar arbetar under året med frågorna:

 • Representanter från fritidskontoret
 • Representanter från fastighetskontoret
 • Representanter från arbetsmarknadsenheten
 • Representant från entreprenör (som vi har avtal med för skötsel och städning)

Arbetsgruppen träffas innan, under och efter säsong för att diskutera skötsel och drift av stränderna. Utöver gruppen så träffar vi kontinuerligt olika organisationer (stugföreningar, intresse organisationer) för att diskutera hur arbetet går.

Definition av bad

EU-bad

Enligt EU-badvattendirektiv ska ett bad definieras som EU-bad om antalet badande i genomsnitt överstiger 200 personer.

Kommunala bad med skötsel

I Sölvesborg finns det 6 st kommunala bad med skötsel. De kommunala badstränderna har en högre servicegrad, vilket bland annat innebär att de städas och sköts av kommunen.

Naturstrand

De stränder som inte ligger under kommunalt ansvar och inte har skötsel kan sammantaget kallas naturstränder.

Sölvesborgs kommun ansvarar för följande 6 stränder i form av städning och skötsel

 • Hällevik
 • Hörvik
 • Norje havsbad
 • Sandviken
 • Tredenborg
 • Västra Torsö

Se separata kartor över sträckningen på det som benämns strand och vilket område som berörs av städning och skötsel.

Skötsel och städning av strand

Skötsel

Tång, molluskskal, stenar med mera är inte skräp utan hör till strandens naturliga miljö. Det är viktigt att klargöra att badstränderna inte är artificiella anläggningar utan naturmiljö med en fungerande ekologi. Tång tas dock bort när den förekommer i stora mängder som stör badlivet under bra badväder. Men det är inte självklart att små mängder tång tas bort, såvida inte detta sker vid ordinarie harvning/siktning. Inte heller ska tång bortföras från några stränder utanför badsäsong, då den utgör en viktig resurs för smådjur och sträckande fåglar som lever på dessa.

I samband med stormar kan vågor också erodera sanddynerna. Erosionsskador behöver i normala fall inte åtgärdas utan naturen läker själv dessa. Finns det behov av att återställa efter erosionsskador så görs det manuellt. Stränderna ses inför säsongsöppning över och då tas beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas.

Under säsong så försöker vi av säkerhetsskäl att genomföra det mesta av skötsel och städning innan badgästerna dyker upp.

Städning

Med städning av badstrand menas att manuellt eller med maskin avlägsna skräp som inte hör hemma på en strand. Exempel på detta är förpackningar, glas och cigarettfimpar. Servicebyggnader som finns på respektive stränder städas dagligen under den säsong som vi har stränderna officiellt öppnade.

Säkerhet

Livräddningsutrustning i form av livbojar finns på alla stränder. Tillsyn sker kontinuerligt under badsäsong.

Speciella nödtelefoner anses inte vara ett behov då mobiltelefoni är utbredd och fungerar utmed hela kommunens kuststräcka. Kommunens stränder har inga farliga strömmar eller andra faror som motiverar särskilda livräddare.

Alla kommunala badstränder är tillgängliga för räddningsfordon, men i flera fall måste dessa vara fyrhjulsdrivna på själva stranden. Räddningstjänsten bör ha koordinater för varje strand i sina GIS/Navigationssystem för att snabbt nå en strand, i synnerhet som många av dessa än så länge är otydligt skyltade från väg.

Säsong

 • Den av EU tidsbestämda badsäsongen infaller i vår region 21 juni till 20 augusti.
 • Den lokala badsäsongen är preliminärt vecka 20 till v.35 (15 maj-1 september, 2018)

Badkvalité

Det ska tas minst fyra prov per EU-bad och säsong, varav ett strax före säsongens start. Prover tas också på övriga kommunalt skötta stränder.

Proven mäter halterna av tarmbakterier; Escherichia coli (vanligen kallad E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier klarar sig en kort tid i saltvatten och visar på ett tillflöde av tarmbakterier från varmblodiga djur. Kontroll av algblomning sker okulärt vid provtagningstillfällena.

Utifrån bakterierna bedöms vattnet utmärkt, bra, tillfredställande och dåligt.

Ordningsregler

Djur

Enligt lokala ordningsstadgan är hästar och hundar ej tillåtna på badstränderna från 1 april till 15 september.

Skyltar som upplyser om regler angående hästar och hundar ska finnas på varje strand.

Hundbad

I Sölvesborgs kommun finns det två badplatser speciellt för hundar. Här kan du som hundägare ta med din hund och låta den bada och svalka av sig i havet.

Badplatserna är belägna i Tredenborg väster om campingen och i Hällevik nedanför Hälleviksbadet. De är utmärkt med skyltar och vita stolpar som anger inom vilken stranddel som hundbad är tillåtet.

Hundbad är i första hand tillkomna för att familjer med hund ska kunna tillbringa tid på stranden tillsammans utan att någon behöver stanna hemma. De avlastar också förhoppningsvis hundrastning och bad i naturvårdsområden, samt risken för instängda hundar i solvarma bilar. Hunbadzonerna har alla hundlatrin.

Camping

Camping är, inom offentliga platser (stränder) endast tillåten på för ändamålet särskilt anordnade områden.

Försäljning

Försäljning på stranden kräver tillstånd från polisen om verksamhet sker på allmän plats.

Tillgänglighet

För att våra stränder och badplatser ska tillgänglighets anpassas så ska en översyn göras av de 6 st kommunalt skötta stränderna göras under 2018. Idag så har vi 1 strand som vi benämner tillgänglig och det är Tredenborgs strand.

Tidsplan

Januari-Mars

Översyn av samtliga stränder så att en åtgärdsplan kan göras och verkställas inför säsongsöppning. Avser såväl servicebyggnader, skyltar, lekplatser, grillplatser.

Mars-April

Eventuell återställning av erosionsskador, borttagning av tång, iordningställning och städning av strand.

Maj-Augusti

Daglig tillsyn enligt avtal med entreprenör.

September-December

Översyn av samtliga stränder så att en åtgärdsplan kan göras och verkställas inför säsongsöppning. Avser såväl servicebyggnader, skyltar, lekplatser, grillplatser.

Senast uppdaterad: 22 november 2018

Skriv ut
Sidan publicerad av: Fritidskontorets webbredaktör
Uppleva och göra