Här befinner vi oss i planeringen av nya bostäder i Hällevik

Visionsbild över Hälleviks hamn med lägenhetshus, karta över ett nytt bostadsområde i Vassabacken och fotografi på en fasadskylt där det står Hotell Hanöhus.

Det finns flera olika planerade projekt som om de blir verklighet kan innebära nya bostäder i Hällevik. Foto/illustration: Sweco, Sölvesborgs kommun och Eijer Andersson.

Det finns flera olika planerade projekt som om de blir verklighet kan innebära nya bostäder i Hällevik, men som är i helt olika faser. Hanöhus är det projekt som kommit längst, därefter Vassabacken, medan hamnen än så länge endast är ett förslag som är öppet att lämna synpunkter på. Hamnen och Hanöhus är privata initiativ och Vassabacken är en kommunal plan.

Rökeriet vid hamnen

Området vid rökeriet i hamnen är ett privat initiativ, och visionsbilderna är framtagna av en arkitektfirma på uppdrag av projektets initiativtagare. Marken ägs till större delen av P. Nordqvist Seafood AB.

Projektets initiativtagare har ansökt om planbesked hos kommunen. Eftersom området är utpekat som lämpligt för bostäder i kommunens översiktsplan, som är ett dokument för långsiktig planering av den fysiska miljön, så prövas lämpligheten för projektet i ett förslag till en detaljplan, som inte blir juridisk bindande förrän den eventuellt blir antagen och vinner laga kraft.

I det förslag som nu finns framtaget blir lägenhetshusen högre än den befintliga byggnaden, (det gamla rökeriet), men genom att placera dem förhållandevis glest, får flera närliggande fastigheter havsutsikt. Man menar också att byggnaderna tar hänsyn till omgivningarna genom taklutning, proportioner och materialval, samtidigt som man vill att ny bebyggelse till viss del ska spegla samtiden – men detta ska inte ses som den slutgiltliga versionen.

Förslaget innehåller 48 lägenheter i åtta olika byggnader, och även möjlighet till viss centrumverksamhet, det vill säga till exempel restaurang, bageri, konditori eller mindre butik.

Det är bara kommunen som kan ta fram och besluta om den här typen av planer, även för privata initiativ, och plan- och bygglagen lägger stor vikt vid att processen med att ta fram en detaljplan är demokratisk och öppen så att alla kan ta del av den.

Detaljplanen för hamnen i Hällevik är nu i samrådsskede, vilket innebär att du kan tycka till om den fram till den 28 september. Det kan vara både positivt och negativt, handla om allt från en detalj du vill göra oss uppmärksamma på, till att du kanske inte alls vill att något ska förändras. De som äger en närliggande fastighet har även fått denna information utskickad via brev från kommunen.

Längre fram i processen tas ett förslag på en detaljplan alltid upp i byggnadsnämnden och ibland även i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för våra förtroendevalda politiker att ta ställning till.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och här kan du läsa mer om hur du tycker till om en detaljplan.

Här hittar du förslaget till detaljplan för Hälleviks hamn i sin helhet.

Vassabacken

Området Vassabacken ägs av kommunen och förslaget till ny detaljplan har tagits fram på kommunens initiativ.

Området har varit under utredning en längre tid. Höga naturvärden och hotade djurarter har gjort att bostadsområdet har blivit mindre i omfattning i den gällande versionen av förslag till detaljplan, än vad som var tänkt från början. I det nuvarande förslaget finns möjlighet till upp till 170 villor eller radhus, och skogen och djurlivet runt bostadsområdet bevaras och skyddas.

Förslaget för Vassabacken kommer att tas upp för antagande i kommunfullmäktige under hösten och är inte längre öppet för att lämna synpunkter på.

Här hittar du förslaget till detaljplan för Vassabacken i sin helhet.

Hanöhus

Hanöhus ägs av ett privat företag, Hornfast AB. Detaljplanen från 1967 som tillät hotell och rekreation gjordes om och vann laga kraft för att tillåta bostäder redan 2014. Förändringen var på initiativ från en tidigare ägare av fastigheten.

Däremot kan eventuella framtida helt nya byggnader intill de befintliga kräva en ändring av detaljplanen.

Byggnaderna har tidigare inrymt hotell- och konferensanläggning, nattklubb och senare asylboende.

Här planeras cirka 40 nya bostadsrättslägenheter med 1-3 rum och kök.


Mer information

Vill du veta mer om den fysiska planeringen i Sölvesborg kan du alltid kontakta stadsarkitektavdelningen.

De förtroendevalda politikerna i byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan svara på frågor som rör politiska ställningstaganden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut