Eldningsförbud i Blekinge

Eld som brinner. Foto:Pixabay

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med klockan 18:00 fredagen den 12 juni. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats. Kom ihåg att det att det alltid är viktigt att vara försiktig och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat ett eldningsförbudet i Blekinges län från och medfredagen den 12 juni 2020 klockan 18.00. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Det är alltid viktigt att iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. All eldning sker på egen risk och kan innebära straffansvar, trots att länsstyrelsen inte föreskrivit om eldningsförbud.

Detta gäller när det råder eldningsförbudlänk till annan webbplats

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.

Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.

Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Källa: Länsstyrelsen

Mer information på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:

Skriv ut