Lyckat hemgångsteam firar 1 år

Fyra personer från hemgångsteamet planerar upp dagens arbete

Hemgångsteamet planerar upp dagens arbete. foto: Sölvesborgs kommun

Det kom en ny lag 1 januari 2018 LOS (lagen om samverkan) som infördes för att öka samverkan mellan slutenvården, primärvården och kommunen samt för att förkorta tiden på sjukhus för patienten. För att möta det lagkrav som kom startades hemgångsteamet upp. I omsorgen i Sölvesborg arbetar vi med ett hemgångsteam som består av biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjuksköterska. Dessa träffas varje vardagsmorgon för att se över hur många personer vi har som befinner sig på sjukhus och har behov av en planering för att de ska kunna komma hem.

50 planeringar per månad

I snitt är det ca 50 personer per månad som det planeras hemgång för. Det kan vara personer som har haft hjälp från omsorgen tidigare men även de som inte haft det. Det finns inte någon åldersgräns för insatserna utan det görs en behovsbedömning. Med hjälp av den planering som görs av hemgångsteamet så möjliggörs en trygg och säker hemgång från sjukhuset när personen är färdigbehandlad. I Sölvesborg är vi extra duktiga på detta och faktiskt bäst i Blekinge, då den enskilda inte behöver vara kvar längre än nödvändigt på sjukhuset.

Hur fungerar planeringen?

Teamet börjar dagen med att se hur många personer som kommit in via Prator, det informationssystem som vi i Blekinge använder oss av för att rapportera digitalt mellan kommun och landsting. Kontakt tas med personal på sjukhus som rapporterar om patienten och om behov finns av insatser från kommunen. Efter att man fått rapport från sjukhuset kontaktas den enskilde och om det är önskvärt även anhöriga för diskussion om behov av insatser vid hemgång. Dessa samtal görs ofta via högtalartelefon så att den enskilde kan tala med och informera flera professioner samtidigt.

Om den enskilde har behov och ansöker om insatser från kommunen beviljas stödet från den dagen personen kommer hem. Teamet rapporterar vidare till berörda inom till exempel hemtjänst, hemsjukvård och korttidsboende. Behövs anpassningar och hjälpmedel är det oftast en arbetsterapeut med och möter upp i bostaden när personen kommer hem.

Trygg hemgång

Om den enskilde är i behov av mycket stöd när de kommer hem kan man beviljas Trygg hemgång i upp till 14 dagar. Trygg hemgång är ett team bestående av ett fåtal undersköterskor som dagtid finns hos den enskilde för att ge stöd och utreda det fortsatta behovet av insatser. Insatsen trygg hemgång följs upp inom 14 dagar.

Hemgångsteamet arbetar för att se helheten av människan då de är olika professioner som är experter på olika saker, men alla vill att det ska bli en trygg och säker hemgång för den enskilde.

Vill du veta mer om vårt hemgångsteam?

Kontakta Åsa Högstedt, enhetschef
telefon: 0456-81 60 54
e-post: asa.hogstedt@solvesborg.se

Senast uppdaterad: 25 februari 2019

Skriv ut