Nytt flerbostadshus och säkrare trafik i nya Mjällby centrum

Mjällby, vägskylt. Foto: Serny.

Mjällby. Foto: Serny.

I en detaljplan som just antagits för nya Mjällby centrum möjliggör vi för tätare och högre bebyggelse norr om livsmedelsbutiken Extra. Trafiksituationen på Remelinvägen görs säkrare för oskyddade trafikanter och handelsområdets lastzon utökas.

Det här är en detaljplan

En detaljplan är ett dokument som visar hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Långsiktigt arbete med mycket att ta hänsyn till

I planarbetet tas hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Trafik, buller och kulturhistoriska värden är exempel på saker som utreds.

Det är bara kommunen som kan ta fram och besluta om den här typen av planer. Vägen från att vi börjar jobba med en plan tills dess att den börjar gälla är ganska lång. Det beror bland annat på att det enligt lag ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget vid två tillfällen.

En förutsättning för att planerna ska bli verklighet är att de även antas politiskt. Om planerna antas dröjer det ytterligare en tid innan de vinner laga kraft och kan sättas i verket.

Fredrik Wikberg är Sölvesborgs kommuns stadsarkitekt och Anna Tering är en av våra planarkitekter. Stadsarkitektkontoret arbetar bland annat med att ta fram detaljplaner, och tillhör kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som finns på stadshusets tredje våning. Foto: Sölvesborgs kommun.

Fredrik Wikberg är Sölvesborgs kommuns stadsarkitekt och Anna Terning är en av våra planarkitekter. Stadsarkitektkontoret arbetar bland annat med att ta fram detaljplaner, och tillhör kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som finns på stadshusets tredje våning. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nytt flerbostadshus

Planen möjliggör en tätare bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i 2-2,5 våningar längs med Västra Mjällbyvägen, norr om Extra.

Med centrumverksamhet menar vi till exempel gym, förenings- eller samlingslokaler, hälsovård som massage, tand-, fot- eller hudvård.

Vi tror att bostäderna kan vara lämpliga för äldre som vill ha ett bekvämt boende i Mjällby. Ett alternativ är till exempel någon typ av seniorboende. Fastigheten kommer nämligen att ligga nära service som till exempel apotek, och ha goda förbindelser till Sölvesborg, Nogersund, Hällevik, Hörvik och Krokås med kollektivtrafik. Men vilken typ av boende det blir regleras inte i detaljplanen, utan avgörs i ett senare skede.

Även tidigare har det funnits bebyggelse på den här tomten, som nu är riven. Först tänkte vi en högre bebyggelse, men efter synpunkter på höjden från de boende i området har vi justerat ner det till bebyggelse av två-våningskaraktär, berättar planarkitekt Anna Terning.

Gång- och cykelvägar, lastzon och kollektivtrafik

Vi förbättrar trafiksituationen i Mjällby genom att bygga en ny gång- och cykelväg som sträcker sig längs med Remelinvägen, mellan Listervägen och Västra Mjällbyvägen. Diskussioner pågår även med Trafikverket om en gång- och cykelväg längs med Västra Mjällbyvägen, vilket den nya detaljplanen möjliggör. Eftersom det är många elever som rör sig mellan skolan och handelsområdet föreslås även en trafiksäker övergång över Västra Mjällbyvägen.

Lastzonen till Mjällby Extra Handelsområde utökas genom att Remelinvägen flyttas österut. På så vis sänks även hastigheten. Ringblomsvägens anslutning till Remelinvägen stängs för biltrafik så att de som färdas till fots eller på cykel kan ta sig fram på ett säkrare sätt.

Busshållplatsen på Västra Mjällbyvägen föreslås flyttas västerut, närmare Extra.

En del av nya Mjällby centrum

Tidigare har man med Mjällby centrum menat Centrumvägen, där bank, pizzeria och café samlats. Men på senare tid det nya handelsområdet blivit ett mer naturligt centrum och en mötesplats för människor. I handelsområdet finns förutom livsmedelsbutiken Extra bland annat klädbutiken Kappahl, Apoteket AB och frisören Jennys klipphörna.

Genom den här detaljplanen underlättar man för “nya Mjällby centrum” att ta plats och utvecklas.

Planarbetet och åtgärderna vid Remelinvägen bekostas av Sölvesborgs kommun. Gång- och cykelväg längs med Västra Mjällbyvägen kommer troligen att samfinansieras med Trafikverket.

Detaljplanen har redan varit ute på både samråd och granskning och är nu antagen, vilket innebär att det inte längre går att lämna synpunkter. Om du däremot har frågor är du varmt välkommen att höra av dig till stadsarkitektavdelningen.

Om planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen och hittar kontaktuppgifter till stadsarkitektavdelningen om du har frågor.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019

Skriv ut