Avdelning på Slottsgården utreds efter inkommen Lex Sarah-rapport

Omsorgsförvaltningen på Sölvesborgs kommun har mottagit en Lex Sarah-rapport om misstänkta brister gällande omsorg på Slottsgården avdelning 4. Boende, anhöriga och medarbetare har informerats av enhetschef Elin Kulle och verksamhetschef André Jönsson.

Det åligger nu på omsorgsförvaltningen att utreda de misstänkta bristerna och åtgärda dessa. Enligt Elin Kulle är en del av bristerna kända sedan tidigare och den aktuella avdelningen arbetar med att se över rutiner och arbetssätt för att bryta den kultur som växt fram på arbetsplatsen. Som omedelbar åtgärd sätts det in en speciell resurs som har i uppgift att påskynda det förbättringsarbete som gruppen initierat med enhetschefen. Resursen kommer att finns på plats på avdelningen tillsammans med medarbetarna i det dagliga arbetet.
– Med anledning av de framkomna misstankarna behöver allt kvalitetshöjande arbete påskyndas. Extraresursen fungerar också som en garant för att eventuella brister omedelbart kan förhindras, säger Elin Kulle.

Kontakt har sedan tidigare tagits med företagshälsovården Avonova för att göra en arbetsmiljökartläggning av arbetsplatsen. Detta arbete kommer att påbörjas i januari.

Förvaltningen inleder nu utredning med anledning av den inkomna rapporten och utifrån vad utredningen visar vidtas ytterligare åtgärder.

Omsorgsförvaltningen har haft flera rapporter enligt Lex Sarah och en av dessa ledde i somras till en anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och omsorg). Omsorgschef Annelie Kjellström kommenterar detta:
- När det finns misstankar om brister i verksamheten är det alltid positivt att medarbetare rapporterar så att vi kan kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi ska ge en god och säker omsorg.

Vid frågor vänligen kontakta:
Elin Kulle 0456-81 69 45
Enhetschef Slottsgården

Kort om Lex Sarah och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Lex Sarah: 14 kap. 2§ Socialtjänsten
Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast rapportera detta till omsorgsnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag. Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Rapporten skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg har i uppdrag att handlägga anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria. Vårdgivare och andra huvudmän är skyldiga att anmäla vissa allvarligare. IVO granskar anmälningar och även andra utredningsåtgärder kan bli aktuella, t ex inspektion eller bedömning från extern expert. Ärendena avslutas med ett beslut när IVO har gjort bedömningen att vårdgivaren eller huvudmannen har fullgjort sin anmälnings- och/eller utredningsskyldighet samt vidtagit de åtgärder som krävs för en god och säker vård och omsorg. Om det finns skäl till det, kan IVO besluta om en utvidgad tillsyn (initiativärende). I sådana fall har IVO möjlighet att i beslut ställa krav på åtgärder men även att rikta föreläggande, med eller utan vite, mot aktuell verksamhet.

Senast uppdaterad: 21 december 2018

Skriv ut