Nätverk och projekt

Handel i Sölvesborg

Inom handel arbetar vi bland annat med kompetensutveckling, brottsförebyggande arbete, bevarandet av vår medeltida stadskärna, att få hit nya butiker och med olika evenemang knutna till handeln, till exempel modevisningar och barnaktiviteter. Inom området handelsutveckling samarbetar Sölvesborgs kommun med Handelsföreningen och Fastighetsägarna.

Handelsutveckling

Inom handel arbetar vi bland annat med kompetensutveckling, brottsförebyggande arbete och bevarandet av vår medeltida stadskärna. Vi arbetar även med att underlätta för nya butiker att etablera sig i vår stad. Tillsammans med företagare arrangerar vi olika evenemang knutna till handeln, exempelvis modevisningar och barnaktiviteter. Inom området handelsutveckling samarbetar Sölvesborgs kommun med Handelsföreningen och Fastighetsägarna. Centrumutveckling i Sölvesborgs kommun består av att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna

Handeln har haft en positiv utveckling de senaste sex åren med ett ökat handelsindex och fler butiker. Kartläggningen för 2017 redovisar att omsättningen har ökat med 4 % under 2017 enligt siffror från Handelns utredningsinstitut. Genomsnittet för region Blekinge är 1 %. Ökningen med 4 % översätts till 31 miljoner kronor ökad handel. Den totala omsättningen för handeln i Sölvesborg är 867 miljoner kronor.

Sällanköpsvaror ökade med hela 9 % (till sällanköp räknas exempelvis kläder, fritidsutrustning och heminredning). Dagligvaruhandeln (livsmedel, tobak, tidningar etc) ökade med 1 %. Vi ser även att besök från närliggande kommuner ökar.

Etablera handel i vår kommun
Vill du etablera dig i Sölvesborg? Vi hjälper dig med allt du behöver för att påbörja en etablering. Vi är även din naturliga lots och ditt bollplank i alla frågor som kan bli aktuella.

Projekt - Service
Sölvesborgs kommun driver ett samverkansprojekt med Handelsföreningen och Fastighetsägarna där vi arbetar med handelsutveckling. Vi jobbar för att få en attraktiv handelsstad och för ett varierat utbud av butiker, både i centrala Sölvesborg och på landsbygden. Tillsammans med Blekinges övriga handelsstäder och med finansiering från EU är vi varit delaktiga i att utbilda handlare och serviceföretag i bland annat marknadsföring, kundbemötande, butiksexponering och ledarskap.

Det anordnas många evenemang kring handeln i Sölvesborg och våra handlare och serviceföretag är fantastiskt duktiga på att skapa upplevelser och service i sina verksamheter till sina kunder.

Samverkansnätverk

Handelsföreningen i Sölvesborglänk till annan webbplats
Fastighetsägarna Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Stadskärnorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter
Handeln i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HUI Researchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handelsrådet - forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handelsrådet - arbetsmiljö & säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra samarbeten

Vi samarbetar även med Företagarna, Svenskt näringsliv och Arbetsförmedlingen på flera olika sätt.

Till exempel har vi under 2018 ett integrationsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen, vars syfte är att ta tillvara på nyanländas kompetens och minska tiden från ankomst till att komma i arbete, samt bidra till näringslivets kompetensförsörjning. Projektets namn är Praktikplatser och Arbete i Privat sektor (förkortas PAP).

Landsbygdsutveckling

Sölvesborgs kommun har en fantastisk landsbygd och en stor del av kommunen räknas som landsbygd. Landsbygden är viktig för Sölvesborgs kommuns utveckling och attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av. Av kommunens 1 700 företag är minst hälften verksamma på landsbygden.

Resurserna som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om att utveckla landsbygden och göra det möjlighet att kunna bo, verka och försörja sig där. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas.

Landsbygden utgör en stor del av Sölvesborgs kommun och är högst väsentlig för kommunens karaktär. Här finns många unika värden som ska bevaras. Men landsbygden har också en stor utvecklingspotential och därmed goda förutsättningar att bidra till hela kommunens utveckling.

Unga på landsbygden är den viktigaste invånargruppen för att kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Utan unga som vill investera i en framtid på landsbygden finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling. Därför behövs en ökad medvetenhet om vikten av att förbättra ungas möjligheter till inflytande, delaktighet, företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning på landsbygden.

Visionsplaner

Sölvesborgs kommun arbetar tillsammans med föreningarna på landsbygden med visionsplaner för att utveckla landsbygden och besöksnäringen. Målet är att arbeta fram visionsplaner för alla orterna på landsbygden. Visionsplanernas syfte är att peka ut en långsiktig utveckling av orterna och om en framgångsrik utveckling av de verksamheter som redan finns på orten.

Visionsplaner har arbetats fram för Hanö, Norje och Hällevik. Visionsplanerna pekar på orternas potential och vad som behövs göras för att nå dit. Kommunen kommer att lägga stort fokus på att stärka, bevara och utveckla orternas identitet bland annat genom att skapa goda förutsättningar för att skapa utvecklingsbolag i orterna.

Utvecklingsbolag

På olika håll i landet startas lokala utvecklingsbolag genom, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsningar - vilket innebär att eventuell vinst stannar kvar i bolaget. Vinsten måste alltså alltid användas för bygdens bästa!

Målet med visionsplanerna är att skapa olika förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt i landsbygdsorterna. Bildandet av utvecklingsbolaget är ett alternativ för att engagera kommuninvånarna på orten fatt driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen är till gagn för orten och invånarna.

Stöd för dig på landsbygden

Du som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden kan söka stöd. Det finns flera olika stöd och ersättningar. I landsbygdsprogrammet finns företags- och projektstöd. Du kan exempelvis få stöd för att göra investeringar i ditt företag eller för att göra investeringar som blir till nytta för fler.

Sölvesborgs kommun tillhör Leader Sydost. Genom dessa görs satsningar på landsbygds-utveckling där aktörer kan söka projektmedel.

Landsbygden till din tjänst

Gazmend Althén är vikarierande landsbygdsutvecklare i Sölvesborgs kommun för Anette Ingemansson. Gazmend har bland annat kunskaper om de stödformer som finns för landsbygdsutveckling nationellt och inom EU. Sölvesborgs kommun har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, Region Blekinge och Leader Sydost som arbetar med lokalt ledd utveckling.

Kontakta Gazmend för kostnadsfri vägledning och stöd gällande landsbygdsfrågor.
Gazmend kan till exempel hjälpa till med:

  • Tips och stöd inför olika projektansökningar
  • Tips och stöd inför företagsstöd
  • Utarbetande av visionsplaner


Förmedling av kontakter och nätverk

Vi arbetar med boende, service och fritid, sysselsättning och marknadsföring för landsbygden tillsammans med kommunbygderådet i Sölvesborg. Kommunbygderådets medlemmar består av hembygdsföreningar, idrottsföreningar och hamnföreningar. Kommunbygderådet Sölvesborg är sedan i sin tur lokalavdelningen av en rikstäckande organisation, Hela Sverige ska leva, som arbetar för en levande landsbygd. Det är en ideell organisation, partipolitisk och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden.

Här kan du läsa mer om kommunbygderådetöppnas i nytt fönster.

Samverkansnätverk

Föreningen för landsbygdens främjandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hushållningssällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hela Sverige ska levalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sölvesborgs kommunbygderådlänk till annan webbplats
Landsbygdsnatverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juli 2019
Näringsliv och arbete