Kommunkansliet

Kommunkansliet har den övergripande uppgiften att sköta ärendehanteringen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med dess utskott, kommunalråd och kommunchef. Här finns även funktionsansvar för juridisk hjälp, sekreteraruppgifter, arkivverksamhet, försäljning och upplåtelser av mark m m.

Kansliet finns på våning ett i stadshuset och ansvarar bl a för diarieföring, sammanträdeshantering, förtroendemannaregister, borgerliga vigslar, vänortskontakter och mycket mer.
Kansliet har även ansvar för kommunarkivet, där arkivarien ger stöd och service till övriga förvaltningar i arkivfrågor samt tar emot handlingar från kommunens alla förvaltningar och bolag för slutarkivering.
Här handläggs försäljning och upplåtelse (arrenden, nyttjanderätter etc.) av kommunens obebyggda mark, köp av mark till kommunen, hantering av kommunala småhustomter och tomtkö.

Kansliet ansvarar för att ge juridisk rådgivning till förtroendevalda och förvaltningar, vilket görs av kommunjuristen. Kommunjuristen ger också beslutsstöd när det gäller kommunalrättsliga frågor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, valnämnd och övriga kommunala förvaltningar och organ. Under valår fungerar kansliet även som valnämndens kansli och bistår nämnden vid allmänna val med praktisk planering.

Kommunkansliet ansvarar även, genom kommunens upphandlare, för att ge kommunens olika förvaltningar stöd vid de upphandlingar som görs. I kansliet finns även kommunens kopieringscentral med tillhörande servicetjänst och genom alkoholhandläggare i Karlshamns kommun ansvarar kansliet för ansökningar gällande alkoholtillstånd.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 22 april 2020

Skriv ut
Kommun och politik