Interkommunal havsplanering

Bakgrund och uppdrag

Sölvesborgs kommun var tidig med att ta med havet i översiktsplanen från 2010. Kommunens viljeinriktning är att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett bevarande av havsmiljön, ett fungerande ekosystem. För att nå detta sker en kommunövergripande havsstudie och detta arbete sker i samverkan med andra aktörer i regionen som länsstyrelsen, kommuner med flera.

Samverkan för kommunal havsplanering inleddes under hösten 2014 genom en arbetsgrupp bestående av Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt länsstyrelsen i Blekinge län. Samverkan kom till på initiativ från länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag och tre av Blekinges kustkommuner tackade ja till att delta i samverkan.

Byggnadsnämnden i Sölvesborg beslutade 2016-04-20 att stadsarkitektavdelningen deltar i projektet havsplanering tillsammans med övriga kustkommuner i länet.

Varför jobba med detta nu?

Enligt EU:s ramdirektiv för havsplanering ska medlemsstaterna senast den 31 mars 2021 ha upprättat havsplaner. Den 1 september 2014 infördes därför en bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplanering i Sverige som innebär att det ska finnas tre statliga havsplaner; för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Blekinges vattenområde ingår i havsplaneområde Östersjön.

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med berörda nationella myndigheter och landets kustlänsstyrelser. Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. Detta innebär att kommunerna och staten har överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet, se bild nedan. Eftersom havsplanerna, liksom kommunernas översiktsplaner ska vara vägledande är det angeläget att planerna stämmer överens när havsplanerna antas.

Planeringsansvar i havet. Bild: Havs- och vattenmyndigheten

Projektets syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt. Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner; utrymmet i och på havsbotten, i vattenpelaren samt på havsytan och utrymmet där ovanför. Det handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller skydd i havet.

Havsplaneringen har flera rumsliga dimensioner. Bild: Havs- och vattenmyndigheten

Målet är att havsplanen ska leda till en ökad kunskap om havet så att bra avvägda beslut kan fattas. Generellt vet man mycket mer om landområden än om havsbotten och därmed finns ett större kunskapsbehov.

Syftet med planeringen är att tydliggöra hur olika havsområden kan användas, vilket bland annat underlättar för de aktörer som bedriver eller avser att bedriva verksamhet i havet. Avsikten är att planen ska innehålla rekommendationer för hur havsområdet långsiktigt ska användas för att säkerställa en hållbar användning och nyttjande av våra gemensamma resurser.

Havet och kusten är kopplat till många starka intressen ifrån både stat, näringsliv och allmänhet. Hänsyn behöver tas till intressen som exempelvis fiske, försvaret, det rörliga friluftslivet och naturvärden. Många av intressena är av utpräglad mellankommunal karaktär och det är ett stort värde i att Blekinges kustkommuner arbetar gemensamt med ett interkommunalt projekt.

Tidplan

Tidplanen för den interkommunala havsplanen är samordnad med den statliga havsplaneringsprocessen. Om det sker förändringar i tidplanen för den statliga havsplaneringsprocessen kommer tidplanen för den interkommunala havsplanen att behöva justeras.

Framtagande av en samrådshandling är påbörjad och samråd avses genomföras sommaren/hösten 2017.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61. dan.janerus@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-01 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »