Detaljplaner

Plan- och bygglovsprocessen

 

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för den fysiska planeringen, dvs. hur mark och vatten används i kommunen samt för frågor som rör bebyggelse och gestaltning. Den fysiska planeringen regleras i översiktsplan, detaljplaner, bygglov och bygganmälan. Under nämnden arbetar stadsarkitektavdelningen. Stadsarkitektavdelningen består, förutom av en stadsarkitekt, av en assistent, två bygglovshandläggare, en byggnadsinspektör och tre planeringsarkitekter.

Översiktsplanen

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som omfattar hela kommunen och som visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas, genom både nybyggande och bevarande. Varje mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsförklaras. Det innebär att ett politiskt beslut ska fattas som avgör om planen fortfarande kan anses vara aktuell eller ifall den behöver göras om. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Detaljplan

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som på detaljnivå reglerar hur mark- och vattenområden ska användas. En detaljplan kan exempelvis reglera hur mycket och vad som får byggas i ett område. Här kan du se exempel på detaljplaner som vi arbetar med just nu.

Planbeställning

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer stadsarkitektavdelningen för att en ny detaljplan behövs för att kunna genomföra ett projekt. Ansökan om planbesked  lämnas in till stadsarkitektavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar, utifrån det material stadsarkitektavdelningen tar fram, ifall det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.

Planprocessen

Planprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om förslagen markanvändning är lämplig. Detaljplanen ska också väga allmänna och enskilda intressen mot varandra. Samråd skall ske med berörda sakägare, myndigheter och andra som berörs av den.

Standardförfarande, Utökat förfarande och samordnat förfarande

Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen. Hanteringen av nya detaljplaner handläggs med Standardförfarande, Utökat förfarande eller med samordnat förfarande. Detaljplaner påbörjade före detta datum handläggs enligt gamla PBL med enkelt eller normalt planförfarande.

Standardförfarande- kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat standardförfarande- endast ett kommunikationssteg. Möjligt att använda i planer som uppfyller kriterierna för standardförfarande och där sakägare godkänner planen under samråd.

Utökat förfarande- gäller detaljplaner med stora åtgärder och stora satsningar.

Samordnat förfarande- gäller exempelvis vid stora infrastrukturprojekt och när detaljplanen påverkas av miljöbalken.

Bilderna nedan är hämtade från Boverket. Mer information om planprocessen och dess olika moment finns på deras hemsida.

 

 Standardförfarande och begränsat standardförfarande:

Utökat förfarande

Överklaga detaljplan

Kommunens beslut att anta en detaljplan kan överlagas av den som är berörd och som har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen.

Beslutet kan överklagas tre veckor från det att kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Överklagandet skickas till kommunen.

Detaljplanen börjar gälla

När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft. Kommunen informerar om detta på sin hemsida.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när länsstyrelsen eller domstolen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte har överklagats. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen upphävs och inte vinner laga kraft.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av våra planeringsarkitekter Dan Janérus eller Hanna Emenius, kontaktuppgifter hittar du uppe till höger på denna sidan..

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Planeringsarkitekt Dan Janérus Telefon: 0456-81 63 61.
dan.janerus@solvesborg.se

Planeringsarkitekt
Hanna Emenius
Telefon: 0456-81 60 51 hanna.emenius@solvesborg.se

Planeringsarkitekt
Karoline Lindén Bengtsson
Telefon: 0456-81 60 73
karoline.lindenbengtsson
@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-05-30 Ansvarig: Bo Bygga
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »