Detaljplan för Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5 (Malbork plats)

Ett förslag till ny detaljplan för Malbork plats och före detta Hydrotomten har tagits fram.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i två till sju våningar med handel och verksamheter i bottenplan inom Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5. Byggnaden ska komplettera stadsväven och ge staden karaktär samtidigt som omgivande miljö ska fungera som en välkomnande mötesplats och entré till innerstaden. Befintlig parkeringsyta i norr bekräftas som kvartersmark i plan och ges därmed möjlighet att bebyggas med nedsänkt parkeringsplan och reserveras för boendeparkering. Trots planområdets begränsade utrymme ska de öppna ytorna göras så gröna som möjligt för att bibehålla anden grönyta för dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att tilldela medel för en idétävling för byggnation av fastigheten Sölvesborg 4:9. Tävlingen arrangerades under hösten 2018 och sex tävlingsförslag inkom från inbjudna arkitektkontor. Det vinnande tävlingsförslaget från Liljewall arkitekter ligger till grund för ny detaljplan.

Kommunstyrelsen gav 2019-03-12 § 31 byggnadsnämnden i uppdrag att pröva förutsättningarna för en ny detaljplan inom Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5. Byggnadsnämnden gav 2019-04-11 § 27 uppdraget vidare till stadsarkitektavdelningen.

Tidplan

En preliminär tidplan för planprojektet ser ut som följer:

Uppdrag (BN) 2019-04-11
Godkännande för samråd (BN) 2019-11-07
Godkännande för granskning (BN) mars 2020
Godkännande inför antagande (BN) juni 2020
Antagande (KF) september 2020

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om beslutet inte överklagas. BN – byggnadsnämnden, KF – kommunfullmäktige

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 10 februari 2020

Skriv ut