Detaljplan för del av Stiby 30:10, 4:17 och 28:1, Hällevik

Ett förslag till detaljplan för del av Stiby 30:10, 4:17 och 28:1 har tagits fram. Planförslaget godkändes av byggnadsnämnden den 3 oktober 2019 och har skickats över till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet bedöms tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder och skola för att möta den efterfråga och det behov som finns i Hällevik. I planområdet möjliggörs för såväl tätare bebyggelse i storkvarter, exempelvis radhus, som mer traditionell en- och tvåbostadshus på större tomter. I den norra delen av området ges utrymme för en ny skola. Skogsmarken runt bostadsområdet skyddas och skapar grönstråk mellan Stiby backe och havet. Naturmarken har även till syfte att på ett naturligt sätt ta hand om och fördröja dagvatten inom området.

Planområdet är beläget ca en kilometer väster om Hälleviks centrum och omfattar ca 9 hektar.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20180831 Fladdermöss Hällevik.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2019-01-18 15.22
Inventering värdefulla träd.pdföppnas i nytt fönster 436.7 kB 2019-01-18 15.22
Naturvärdesinventering.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2019-01-18 15.22
PM Dagvatten- samt VA-utredning inkl bilagor.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2019-01-18 15.22
PM Inventering grönvit nattviol Hällevik.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2019-01-18 15.22
Samrådsredogörelse Stiby 3-10 och 4-17 mfl.pdföppnas i nytt fönster 927.3 kB 2019-01-18 15.22
Trafik- & bullerutredning - Sydvästra Hällevik 2018-11-27 inkl bilagor.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2019-01-18 15.22
Utställningssbrev Stiby 30-10 och 4-17 mfl.pdföppnas i nytt fönster 457.8 kB 2019-01-18 15.22
WSP_PM_Hydro_Groddjur_20181116_Slutlig.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-01-18 15.22
Granskningsutlåtande Stiby 30-10 och 4-17 mfl (Skolplanen).pdföppnas i nytt fönster 894.9 kB 2019-10-11 08.54
Planbeskrivning Stiby 30-10 och 4-17 mfl (Skolplanen).pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-10-11 08.54
Plankarta Stiby 30-10 och 4-17 mfl (Skolplanen) antagande.pdföppnas i nytt fönster 951.1 kB 2019-10-11 08.54
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö