Detaljplan för del av Stiby 28:1, Hällevik (Vassabacken)

Bilden visar planområdets placering med röd prick på flygbild

Planområdets placering mellan Grönslätt och Hälleviks tätort

Ett förslag till detaljplan för del av Stiby 28:1 har tagits fram.

Syfte och omfattning

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder för att möta den efterfråga och det behov som finns i Hällevik. I planområdet möjliggörs för såväl tätare bebyggelse i storkvarter, exempelvis radhus, som mer traditionell en- och tvåbostadshus på större tomter. Skogsmarken runt bostadsområdet skyddas och skapar grönstråk mellan Stiby backe och havet. Naturmarken har även till syfte att på ett naturligt sätt ta hand om och fördröja dagvatten inom området.

Planområdet är beläget ca en kilometer sydväster om Hälleviks centrum och kan omfatta ca 180 bostäder.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2020

Skriv ut