Detaljplan för del av Sölvesborg 5:1 m.fl. (Vitahallsslätten)

Ett förslag till detaljplan för Vitahallsslätten har tagits fram av stadsarkitektavdelningen. Byggnadsnämnden godkände planhandlingarna 2020-02-06 och överlämnade dem till kommunfullmäktige för antagande. Antagandet kommer tidigast att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2020. Samtliga handlingar till ärendet finns tillgängliga under rubriken Handlingar på denna sida.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 55 villor, 22 radhus och en skola med tillhörande utemiljöer strax norr om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen och inom området byggs lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar samt lekplats. Utpekat område med höga naturvärden i väster samt skogsområdet nordost om Kanehallsvägen skyddas i plan genom att planläggas som allmän platsmark natur.

Planområdet avgränsas av Blekingevägen och villabebyggelse i söder. I norr och öster avgränsas det av skogsmark runt Kanehall. I väster avgränsas området av stråk för luftledningar. Planområdet är ca 22 ha stort.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 12 februari 2020

Skriv ut