Detaljplan för del av Hörby 3:111 och Mjällby 10:71 mfl (Mjällby centrum)

Mjällby centrum

Planområdet i Mjällby centrum

Ett förslag till detaljplan för delar av Mjällby har varit ute på samråd. Under tiden 19 november – 10 december 2018 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. Nu pågår arbete med att sammanställa och bemöta inkomna synpunkter under granskningen och att ta fram antagandehandlingar.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bebyggelse av trevåningskaraktär för bostads- och centrumändamål på fastigheterna Mjällby 10:40 och 10:71 och att bekräfta parkeringsändamål på fastigheten Hörby 58:1. I planarbetet ses även trafiksituationen över och lastmöjligheterna vid affären ges möjlighet att utökas genom att Remelinvägens sträckning ändras något.

Fastigheterna Mjällby 10:40, 10:71 och 13:77 samt Hörby 3:111 ägs av Sölvesborgs kommun. Fastigheten Hörby 58:1 ägs av Blomåsen i Sölvesborg AB. V. Mjällbyvägen och Remelinvägen utgörs av samfälligheterna Mjällby S:6 och Hörby S:8 med flera delägande fastigheter.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2018
Bygga, bo och miljö