Arkitekttävling

Sölvesborg är unikt genom sin kombination av småskalig och charmig stadsmiljö, med inslag av medeltida kvartersstruktur, 1900-tals-arkitektur i världsklass och närheten till hav och natur. 17 500 invånare och mer än det dubbla antalet turister och sommarboende visar att det är lätt att falla för Sölvesborg.

Här ligger samtidigt den så kallade ”Hydrotomten” obebyggd mitt framför järnvägsstationen, som ett första blickfång för många besökare. Vad som saknas är en karaktärsbyggnad som helar stadsväven, men också en omgivande miljö som kan fungera som välkomnande mötesplats och port till innerstaden!

För att visualisera detta bjuder Sölvesborgs kommun nu in några utvalda arkitektkontor till en idétävling.

Syfte och mål

Tävlingens syfte är att ta fram idéförslag för framtida användning och gestaltning av området vid Hydrotomten utifrån en tillkommande byggnadsvolym och dess omgivande offentliga rum. Vinnande förslag ska ligga till grund för ett kommande planarbete.

Målet är en mer inbjudande och attraktiv miljö framför stationen och längs med Järnvägsgatan, stadens stora genomfartsgata. Samtidigt som en ny byggnad bör kunna spegla sin samtid är det önskvärt att helheten i skala och uttryck respekterar det kulturhistoriska arv som finns i omgivningen.

Hydrotomten. Foto: Sölvesborgs kommun.

Hydrotomten. Foto: Sölvesborgs kommun.

Bakgrund

På fastigheten låg tidigare en drivmedelsstation vid namn Hydro. Sedan denna revs och marken sanerades, har fastigheten främst använts för parkering och försäljning via matvagnar med mera. I en inventering som kommunen gjort över ”lucktomter” och områden för förtätning har Hydrotomten pekats ut som en möjlig plats.

Idéerna har då kretsat kring en kombination av centrumverksamheter och boende eller äldreboende. Visionerna har dock begränsats av tomtens ringa storlek, av nuvarande detaljplan som anger bensinstation och handel, samt av en befarad bullerproblematik.

För att bättre kunna dra nytta av läget och få till en bra helhetslösning har det bedömts lämpligt att utvidga tävlingsområdet något utöver den egentliga Hydrotomten. Därför omfattar tävlingsområdet även något av det angränsade allmänna platsområdet i öster, med transformatorstation, cykelparkering och en uppskattad vänortspark, Malbork plats. 

Vision för kvarteret Hydro

Med idétävlingen för området kring Hydrotomten vill vi få idéer till hur en framtida byggnad och platsen kring denna kan gestalta sig. Byggnaden och platsen bör utgöra ett välkomnande blickfång vid stadens entré från järnvägen och för omgivningen i stort.

Vi gör bedömningen att det centrala läget gör platsen lämplig för centrumverksamhet och bostäder, samt att man i plan kan tillåta en relativt hög exploateringsgrad. Detta då parkering och plats för utevistelse och lek redan finns i närheten.

Handel och publika verksamheter i markplan är önskvärt för att aktivera gaturummet, samtidigt som det finns behov av en något lugnare grön sida som inbjuder till passage mellan det nya kvarteret Hydro och parken vid kvarteret Ålen. Detta är ett av stadens mest använda gångstråk med vänortsplatsen som naturlig mötesplats.

Även om det är önskvärt att byggnaden i formspråk och yttre material speglar sin samtid, ska uttryck och skala respektera den omsorg om detaljer och mänsklig skala som kännetecknar småstaden. Detsamma gäller tillkommande utemiljöer. Helheten bör respektfullt samspela med historiska referenser och omgivande målpunkter som stationshuset, tingshuset, samt den äldre stadskärnan. Samtidigt skulle byggnaden i sig kunna utgöra en målpunkt eller ett landmärke.

Tävlingsområdet

Lokalisering

Tävlingsområdet vid Hydrotomten ligger centralt i Sölvesborg, ca 300 meter söder om Stortorget och endast 50 meter från järnvägsstationen. I väster går Järnvägsgatan, en av Sölvesborgs huvudgator. 100 meter österut ligger busstationen, järnvägen och Innerhamnen. Här ska förhoppningsvis ett nytt resecentrum och en helt ny stadsdel vid vattnet snart växa fram. I söder finns matvaruaffär, Systembolaget och Apotek.

ICA, Systembolaget och Apotek hjärtat. Foto: Sölvesborgs kommun.

ICA, Systembolaget och Apotek hjärtat. Foto: Sölvesborgs kommun.

Storlek och avgränsning

Tävlingsområdet utgör ca 3000 kvadratmeter och avgränsas i väster av en gång- och cykelväg längs med Järnvägsgatan, och i syd och sydost av Trädgårdsgatan framför järnvägsstationen. I norr avgränsas det av ett större bostadshus i kv Ålen med tillhörande infart och parkering. I öster avgränsas det av parken och den viktiga gångvägen från stationen upp mot centrum.

Planförutsättningar

Med vinnande förslag som grund avses en ny detaljplan prövas inom de gränser som tävlingsområdet utgör. För tävlingsområdet gäller idag detaljplan nr 86 för del av Sölvesborgs stationsområde mm, laga kraftvunnen 1989. Denna medger i huvudsak bensinstation för Sölvesborg 4:9, omgiven av handel och allmän platsmark (park, gång- och cykelväg samt lokalgata) inom den stora stadsägan Sölvesborg 4:5.

Riksintresse

Stora delar av Sölvesborgs stad är av riksintresse för kulturmiljövård. Tävlingsområdet ligger precis utanför men i direkt anslutning till riksintresseområdet.

Bärande delar i riksintresset är såväl Sölvesborgs gamla stadskärna med gatunät av medeltidsstruktur som den "nya staden" med rutnätsplan, paradgata och trädkantade gator, som började ta form i slutet av 1800-talet.

Värdefulla byggnader i närheten

Sölvesborgs tingshus, ritat av Gunnar Asplund och uppförd under 1920-talet, anses vara en av svensk arkitekturhistorias pärlor och är byggnadsminne. Byggnadsstilen kallas för nordisk klassicism och byggnaden hör till Asplunds tidigare byggnadsverk. Tingshuset ligger i fonden på Ungersgatan, cirka 300 meter väster om Hydrotomten.

I direkt närhet, i den östra änden av Ungersgatan ligger Sölvesborgs stationshus, ritat av Folke Zettervall och uppfört 1899. Det har en asymmetrisk fasad med runda trapptorn och takkupor. Sedan 1986 är stationshuset byggnadsminne. Inspirationen till Tingshusets portik är hämtad från stationshusets entré.

Järnvägsstationen i Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Järnvägsstationen i Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Tvärs över Järnvägsgatan från tävlingsområdet ligger Stadshotellet. Detta uppfördes 1910 och ritades av Alfred Hellerström. Byggnaden har höga kulturvärden både utifrån sina välbevarade arkitektoniska kvaliteter som för den användning den har haft. Dess pampighet och placering i fonden från Järnvägsstationen ville betona Sölvesborg som en viktig stad och befästa framtidstron. En ny detaljplan från 2017 möjliggör den nya flygelbyggnaden i norr kan komma att få sin motsvarighet i söder.

Stadshotellet i Sölvesborg. Foto. Sölvesborgs kommun.

Stadshotellet i Sölvesborg. Foto. Sölvesborgs kommun.

Gestaltningsprogram

Policy och riktlinjer för gestaltning av stadskärnan finns antaget av byggnadsnämnden 2017-12-13. Programmet tar ett samlat grepp om gestaltningen i centrum och har tagits fram för att stödja arbetet med att bevara men också utveckla en vacker, enhetlig och funktionell stadskärna för alla. Hänsyn till riktlinjerna i detta program ska tas vid utformningen av Hydrotomten.

Lek och rekreation

I direkt anslutning till tävlingsområdet mot järnvägen i öster ligger en större central parkplats med lekpark och ny skateboardbana. Parkområdet är i enskilda delar vackert inramade med pergolor och planteringar och har härigenom direkt samband med Malbork plats.

Lekplats. Foto: Sölvesborgs kommun.

Lekplats. Foto: Sölvesborgs kommun.

Stadsrum och rörelsemönster

Hydrotomten är en central plats i staden, strategiskt placerad mellan stationen och olika målpunkter i centrum, dit många rör sig i bil, på cykel och till fots.

På nuvarande plats saknas en stadsmässig fond och rumsliga gränser mot såväl stationen som huvudgatan Järnvägsgatan, liksom en tydlig avslutning av parkområdet från skateboardrampen och lekplatsen mot Malbork plats och Trädgårdsgatan. Därmed är också den i stadsrummet viktiga axeln mellan stationen och Tingshuset via Trädgårdsgatan och Ungersgatan otydlig i stadsrummet.

Medan vänortsplatsen och gångvägen från stationen upplevs som en skyddad del av järnvägsparken känns den vältrafikerade Järnvägsgatan, korsningen Trädgårdsgatan och nuvarande parkering både otrygga och rumsligt odefinierade.

Trafik och buller

Fordonstrafiken på Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan samt tågtrafiken på järnvägen är de huvudsakliga bullerkällorna. I planarbetet för stadshotellet, kvarteret Afrika 5 och 6, gjordes under 2017 en bullerutredning för Järnvägsgatan, se bilaga. Denna visar att trafiken på järnvägsgatan kommer att uppgå till 10 600 fordon år 2037. För bebyggelse, placerad ca 5 meter från vägkant, uppgår ljudnivån till ca 60 dBA vid fasad. Se beräkningar enligt bilaga.

Angöring och parkering

Befintligt läge för infart till fastigheten från Järnvägsgatan norr om tävlingsområdet bör vara kvar. Annan infart i söder och väster bedöms ej som möjlig. Parkering till bostäder och verksamheter bör kunna tillgodoses inom befintlig parkeringsyta norr om planområdet. Befintlig cykelparkering kan i viss mån omlokaliseras till framtida resecentrum.

Ledningar Inom tävlingsområdet finns såväl transformatorstation som ledningar. Eventuell flytt av dessa är kostsamma men kan motiveras av en i övrigt god planekonomi.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppdraget går ut på att redovisa idéskisser och motiv för hur byggnader och utemiljö inom tävlingsområdet, Sölvesborg 4:9 samt del av Sölvesborg 4:5, kan gestaltas. Tävlingen kan ses som en förstudie för kommande planarbete, där vinnande förslag avses ligga till grund för detaljplanarbete och nya planbestämmelser inom området. Förslaget kan även ligga till grund för förfrågningsunderlag i en eventuell markanvisningstävling.

Funktioner

Byggnaden bör innehålla lokaler för verksamheter/butiker i bottenvåning, samt bostäder i övriga våningar. Ur trygghetssynpunkt föreslås entréer mot gaturum och eventuella offentliga rum. Parkering och ytor för utevistelse och lek kan tillgodoräknas inom storkvarteret, på de ytor som tillhör stadsägan Sölvesborg 4:5.

Inriktning och frågeställningar

Genom tävlingsförslaget ska förslagsställaren föreslå en lämplig gestaltning med hänsyn till stadsbild, riksintresset, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gestaltningsprogram. I medföljande beskrivning ska avvägningar kring funktionsuppdelning, lämplig exploateringsgrad, lämplig byggnadshöjd, miljö, materialval kortfattat motiveras.

Denna bör också översiktligt belysa hur buller- och brandkrav respektive krav på tillgänglighet, skyddad utemiljö, dagvattenhantering med mera i förslaget kan hanteras. Malbork plats ska på något sätt redovisas inom ramen för förslaget.

Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingsdeltagare

Tävlingen är en inbjuden idétävling i ett steg som endast är öppen för de arkitektkontor som bjudits in av arrangören. Följande sex arkitektkontor har inbjudits att delta:

 • Uulas Arkitekter AB
 • Arkitektgården AB
 • WSP
 • Sweco
 • White Arkitekter
 • Liljewall Arkitekter

Tävlingsförslagets omfattning

Tävlingsförslagen ska vara utfört på svenska och minst omfatta följande:

 • Situationsplan i skala 1:400
 • Fasader
 • Två 3D-illustrationer eller perspektivskisser, från Stationshuset respektive från Järnvägsgatan
 • Enkel beskrivning/motivering av förslaget och gjorda ställningstaganden

Inlämning

Tävlingstiden avslutas 2018-10-31. Senast klockan 16:00 denna dag ska tävlingsförslagen vara kommunen till handa. Tävlingsförslagen ska vara anonyma. Inlämnat material ska vara rensat på spårbar information och upphovsman med mera för att garantera anonymitet. Förslaget ska åtföljas av ett förseglat dokument med förslagsställarens namn.

Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska vara försedda med ett motto. Ritningarna ska levereras i pdf-format i storleken A3.

Bedömning

Juryn kommer att utse det vinnande förslaget. Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier (utan inbördes ordning eller viktning):

 • Arkitektur och stadsbyggnad: arkitektoniska värden såsom gestaltning och samband med omgivande miljö
 • Planekonomi: markhushållning/exploateringsgrad. Ekonomisk och praktisk genomförbarhet
 • Genomförbarhet: Möjlighet att omsätta i praktiskt planarbete
 • Miljö: Möjligheter till klimatanpassat byggande och god utemiljö
Bedömningen beräknas vara avslutad i slutet av november 2018.

Utställning och publicering

De inlämnade förslagen kommer att bli allmän, offentlig handling i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen. Arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sin hemsida. All publicering av tävlingsförslagen efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Sölvesborgs kommun innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Samtliga förslagsställare innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag.

Tävlingsform

Idétävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upphandling (LOU 1992:1528). Tävlingen utförs för att få fram underlag för olika handlingsalternativ och för att stimulera öppen debatt runt alternativa lösningar utan att fortsatt uppdrag utlovas. Tävlingen kan dock leda till ett fortsatt uppdrag för vinnaren.

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Afrika 6.pdf 2.8 MB 2018-09-04 16.13
Bullerutredning.pdf 5.5 MB 2018-09-04 16.13
ICA Kustpilen 1.pdf 2.8 MB 2018-09-04 16.13
Järnvägsstationen Sölvesborg 4.5.pdf 797.7 kB 2018-09-04 16.13
Kunskapsunderlag Riksintresse Sölvesborg K 2.pdf 3.1 MB 2018-09-04 16.13
Lägenheter Ålen 13.pdf 253.6 kB 2018-09-04 16.13
Malbork och Järnvägssparken.pdf 435.1 kB 2018-09-04 16.13
Stadshotellet Afrika 5.pdf 7 MB 2018-09-04 16.13
Sölvesborg 4.9 primärkarta.pdf 408.7 kB 2018-09-04 16.13
Handläggarkarta.pdf 2.1 MB 2018-09-20 09.10
Bild av platsen från ovan andra hållet.jpg 9.5 MB 2018-09-06 13.03
Bild av platsen från ovan.jpg 8.7 MB 2018-09-06 13.03
film-over-omradet.mp4 55.4 MB 2018-09-06 13.29
Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Sidan publicerad av: Nicolina Sällberg
Bygga, bo och miljö