Detaljplaner och områdesbestämmelser

På stadsarkitektavdelningen omsätts översiktsplaneringens intentioner till konkreta projekt genom upprättandet av detaljplaner. En detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och beskriver hur miljön avses förändras eller bevaras.

I detaljplanen kan ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och främjande av ekonomisk och rationell byggproduktion tillgodoses. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen

Kommunen ansvarar för planeringen och beslutar när och var en detaljplan ska göras. Upprättandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Information om pågående detaljplaner hittas under rubriken Pågående planarbeten

 Karta över gällande detaljplaner

Klicka i kartan för att få fram en aktuell plankarta och planbeskrivning.

Vid streckade ytor finns två länkade planer - använd pilen i dialogrutan för att välja. 
I sökrutan skriver du plannummer. För att söka efter adresser använder du pilen i sökrutan och byter till ESRI World Geocoder.


Planbesked

Du som planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs kan ansöka om planbesked för att få svar på om kommunen har för avsikt att börja ett planarbete.

Blankett för ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din ansökan om planbesked lämnas in till stadsarkitektavdelningen. Byggnadsnämnden beslutar ifall det är lämpligt att gå vidare med en detaljplan.


Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Bygga, bo och miljö