Vanliga frågor och svar om villatomter

Här kan hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi brukar få om att köpa kommunal villatomt i Sölvesborg.

Vad kostar det att stå i tomtkön?
Det kostar 1000 kronor att ställa sig i kö, både för ett område där tomterna är klara för försäljning och för ett planerat framtida område. För varje år du sedan står kvar i tomtkön kostar det 200 kronor. Fakturan på engångsavgiften får du i samband med att du anmäler dig via vår e-tjänst. Fakturan på den årliga avgiften för att stå kvar i tomtkön kommer i februari varje år.

Vad kostar tomterna?

  • Ljungaviken 400 kr/kvm
  • Svarta Hejan 600 kr/kvm
  • Hörvik 300 kr/kvm
  • Norje 300 kr/kvm
  • Sandbäck 200 kr/kvm

I tomtpriserna ingår inga anslutnings- eller anläggningsavgifter.

För aktuella avgifter när det gäller vatten och avlopp, fiber med mera kontakta Sölvesborg energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När det gäller el kontaktas Sölvesborg Energi, Olofströms kraft eller E.ON beroende på var i kommunen du bygger, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge behöver jag stå i kön för att få ett tomterbjudande där det finns lediga villatomter?
Inom cirka fyra veckor efter att du registrerat dig i tomtkön.

Vad betyder det när det står att en tomt är bokad?
Om det står att en tomt är bokad innebär det att någon har visat intresse för den och sagt att de vill köpa den, men ännu inte undertecknat köpeavtal. Om de som bokat tomten ångrar sig kan den bli tillgänglig för försäljning igen.

Vad betyder det när det står att en tomt är “ej tilldelad”?
Om det står “ej tilldelad” på en tomt kan det betyda att den är ledig, till salu och att du får ett tomterbjudande efter att du registrerat dig i tomtkön. Det kan också vara så att det är flera intressenter i kön som fått erbjudande om att köpa den tomten, men inte svarat än. I det fallet kan du få ett tomterbjudande för den aktuella tomten om de som står före dig i kön tackar nej.

Vilka krav ställs på mig?
Du måste betala dina fakturor i tid, annars stryks du ur kön.

Du får inom fem år inte överlåta tomten till någon annan utan tillstånd från kommunen, och du måste inom fem år ha byggt ett bostadshus på tomten.

 

Hur fördelas tomterna?
Erbjudande om tomt sker i turordning efter tomtkön.

Hur fungerar tomtkön?
Du kan bara ha en plats i kön för varje område. Det är alltså inte tillåtet för en person att anmäla sig till tomtkön för ett område flera gånger. Däremot kan du stå i flera köer – för olika områden. Du betalar 1000 kronor i engångsavgift och 200 kronor per år för varje område du vill stå på kö i.

Du kan tacka nej till ett erbjudande om en tomt och ändå behålla din plats i kön för eventuella nya erbjudanden om tomter i samma område. Du kan byta din plats i en tomtkö, till en plats i kön för ett annat område, men du hamnar i så fall sist i den nya kön.

Om du tackar ja till ett erbjudande om tomt stryks du ur tomtkön för det området.

Kan jag överlåta min plats i tomtkön till någon annan?
Din plats i tomtkön är personlig och kan bara överlåtas till den person du är gift eller sambo med.

Om du är gift eller sambo kan ni ställa er i tomtkön var för sig, eller tillsammans. Ni får i så fall komma överens själva om vem av er som får platsen i kön om ni skulle separera.

Vad finns på tomten när jag köper den?
Det varierar, tomten säljs i befintligt skick.

 

Hur fungerar det när jag bokar och köper en tomt?
Om det står flera personer i kö, skickas erbjudande till flera samtidligt och du får då rangordna önskemål om tomt. Står du först i kön räcker det att ange en tomt. Du har fyra veckor på dig att lämna ditt besked (datum anges i erbjudandet).

 

Då du blivit tilldelad en tomt, skickas köpekontrakt till din postadress. Båda exemplaren skrivs under och skickas tillbaka till oss. Vi måste ha kontrakten senast efter två veckor (datum anges i följebrevet), annars erbjuds tomten till nästa person i kön. När kommunen skrivit under och skickat tillbaka ditt exemplar av köpekontraktet ska köpekillingen betalas inom 30 dagar.

När köpeskillningen kommit in skickar vi ett köpebrev i två exemplar till dig, som du ska underteckna och skicka tillbaka till oss. När vi skrivit på skickar vi ett av exemplaren tillbaka till dig. Ditt exemplar av köpebrevet ska du behålla.

Du ansöker själv om och betalar lagfarten. Att ansöka om lagfart innebär att du registeras som ägare för din tomt. Det behöver du göra inom tre månader från att du köpt tomten. 

I köpekontraktet står när du får tillträde till tomten.

Vad gäller för de planerade områden som ännu inte har någon tomtkö?
När det ska upprättas en ny tomtkö, beslutas det av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU bestämmer även datum och klockslag när tomtkön öppnas, och informationen delges lokaltidningar och finns på kommunens hemsida senast två veckor innan tomtkön öppnar.

Hur får jag bygga?
Det är olika för olika områden, du hittar byggbestämmelserna under lediga tomter.

Vad kostar det att ansöka om bygglov?
Det beror på hur du vill bygga. För en villa mellan 130-199 kvadratmeter kostar bygglov och planavgift ca 33 000 kronor för planenligt förslag. Planenligt förslag innebär ett förslag som inte avviker från detaljplanen. En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett område ska begyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Till detta tillkommer kostnad för nybyggnadskarta, från cirka 5005 kronor. En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter, till exempel befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator och höjdangivelser.

Utsättningsavgift tillkommer också, på cirka 6250 kronor. Utsättning betyder att du anlitar någon som sätter ut måtten så att du säkert vet att du bygger enligt bygglovet.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
Vanligtvis fyra veckor, förutsatt att dina inlämnade handlingar är kompletta.

När kan jag börja bygga mitt hus?
Nya regler trädde i kraft 1 juli 2018 som innebär att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov och marklov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Post- och Inrikes Tidningar var länge Sveriges officiella tidning i tryckt format, med rikstäckande kungörelser. Nu har e-tjänsten på Bolagsverkets hemsida där myndigheters kungörelser publiceras fått samma namn. Här hittar du e-tjänsten för Post- och Inrikestidningar på Bolagsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyra veckor efter kungörelsen får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. Då ska du förutom beviljat bygglov även ha fått ditt startbesked.

Hur gammal måste jag vara för att få köpa en tomt?
Du måste ha fyllt 18 år för att ställa dig i tomtkön och köpa en tomt.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) Du medger att information du lämnat får lagras och bearbetas i register av kommunstyrelsen. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Om du ändrar din adress eller ditt namn måste du snarast meddela medborgarkontoret, så att vi kan uppdatera dina uppgifter.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 19 december 2019

Skriv ut