Friggebod, Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Tänk på att om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs godkännande från berörda grannar. Godkännandet bör vara skriftligt.

En friggebod kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, dock krävs det en anmälan till stadsarkitektavdelningen. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs även här berörda grannars medgivande.

Kontakta gärna oss först på stadsarkitektavdelningen innan du börjar bygga. Vi svara på om du får uppföra en friggebod/attefallshus på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019

Skriv ut